Personalispetsialist pädevuskursus toimub aastaringselt

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

PERSONALISPETSIALIST PÄDEVUSKURSUSE ÕPPEKAVA koostatud osaliselt personalispetsialisti kutsestandardi 5. tase ja osaliselt personalijuht tase 6. aluseks võttes. Programmi maht: 90 ak/h

Koolituse toimumise koht: RAKVERES PIIRI 8  ja TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A

VÕIMALIK OSALEDA KA VAID NENDEL ÕPPEPÄEVADEL, MILLE TEEMAD PAKUVAD HUVI.

Sihtrühm: Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi personalijuhtimise valdkonnas.

Õppeaja kestus: toimub 11 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat. 12 päev koolitusel 2 tundi kutseeksamiks ettevalmistumine tasuta.

HIND: 1350 eurot

STARDIPAUK: kell 10.00 või 15.00

KUUPÄEVAD:  07.03.-28.03.2018

                          02.04.-27.04.2018

                     JA 07.05.-30.05.2018

Organisatsiooni arendamine 8t Funktsioonide jaotus organisatsioonis Personalijuhtimise ja personaliosakonna funktsioonid Personalitöötaja rollid, kompetentsid Töökorraldus, ametijuhendi koostamise protseduur Töö organiseerimine ja korraldus – elemendid, funktsioonid Tingimuste loomine töö tulemuslikumaks korraldamiseks Töötajate rahulolu ja töökorralduse taseme seosed Töökorraldusalased dokumendid ja organisatsioonisisesed protseduurid, nende loomine Ametijuhend – vajalikkus ja positiivsed aspektid. Ametijuhendite koostamise plaan ja elluviimine Initsiatiiv ja vastutus, kooskõlastatud tegevus. Kvalifikatsioon ametikohal
Organisatsioonikultuur. Funktsioonid ja valdkonnad 8t Muutused organisatsioonis Uute töötajate liitmine kollektiivi, sisseelamisprogrammid Töö organisatsioonist lahkuvate inimestega – outplacement Karjääriplaneerimise ja –juhtimise meetodid ja kasutamise võimalused. Nõustamine
Sisekommunikatsioon ja organisatsioonisisene suhtekorraldus 5t Organisatsiooni juhtimine ja suhtekorraldus Suhtekorraldus ja kommunikatsioon – suhtekorralduse eesmärgid ja valdkonnad Organisatsiooni kommunikatsioon – eesmärgid, sihtgrupid, kanalid, erinevate kanalite eelised ja riskid, konfidentsiaalne ja avalik informatsioon Organisatsiooni kommunikatsiooni meetodid ja vahendid – teavitamine, suhtlemine, imago kujundamine, organisatsiooni identiteedi loomine Juhtimine ja kommunikatsioon – juhi roll ja vastutus, personalijuhi roll Kriisikommunikatsioon – kriisi mõiste, kriisikommunikatsiooni ettevalmistus, info roll kriisiolukorras, kriis ja usaldus
Personali planeerimine, värbamine ja valik 8t Kaasaegse personalitöö arengutendentsid. Personalipoliitika kujundamine. Personali planeerimine –eesmärgid, meetodid, etapid. Planeerimise seos töö analüüsiga. Personali värbamise põhimõtted ja meetodid. Värbamine ja infokorraldus. Suhtekorraldus personali värbamise allikana. Värbamiskuulutus. Personali valiku eeldused ja põhimõtted. Enamkasutatavad meetodid. Valikuprotsessi mudel. Tüüpilised vead personalivalikus ja nende vältimine. Valikuintervjuu
Personali arendamine ja koolitus 8t Koolituse ja arendamise protsessid, protseduurid ja suhted. Koolitusega tegeleva töötaja põhifunktsioonid. Koolituspoliitika sõnastamine lähtuvalt organisatsiooni missioonist ja strateegiast. Koolitusvajaduse hindamise protseduur. Koolituse sihid ja koolitusplaan. Koolituse alase dokumentatsiooni loomine. Koolituse andmebaas ja selle loomine. Koolituseelarve ja koolitusplaani koostamine. Personali arendamise ja koolituse kontseptuaalsed alused. Koolitusjuhi ametijuhend. Koolitusleping. Iga-aastane koolitusturu uuring
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid 14t Personaliarvestus, personalidokumentatsioon. Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine Isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus Töökorralduse reeglid Töölepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine
Töökeskkond ja –tervishoid 2t Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded. Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel. Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik Riskianalüüsi tellimine. Tööandja vastutus
Töö analüüs, tööde hindamine 8t Ametikohtade hindamine on protsess, mis võimaldab kindlaks määrata ametikoha väärtuse ja põhipalga. Palgasüsteemi arendamise protsess. Ametikohtade hindamise põhimõtted. Hindamisprotsessi lisaväärtused organisatsiooni jaoks. Ametikohtade hindamise meetodid. Mitteanalüütilised (kogunõudlikkus) – tööde järjestamine, tööde klassifitseerimine. Analüütilised- tööde hindamine kriteeriumide astmestikus. Kriteeriumide astmestiku loomine organisatsioonis. Praktiline töö. Palgaklasside väljatöötamine ning palgavahemike kindlaksmääramine.
Töötajate hindamine 8t Hindamissüsteemi loomine Millest alata? Esimesed sammud ja võimalikud takistused Hindamise eesmärgid ja prioriteedid, kriteeriumite sõnastamine Juhi rollid, tegevusvaldkonnad, kompetentsid, organisatsiooni dokumendid. Hindamiskokkulepped Planeerimisvestlus, arenguvestlus, hindamisvestlus Hindamiseks vajalikud dokumendid Hindamise läbiviimine: arengu- ja tulemusvestluse sisu ja korraldus Tulemuste analüüs ja tagasiside. Hindamise vead Hindamistulemuste sidumine tulemuspalgaga
Motiveerimine, tööjõukulud, töö tasustamine, tasusüsteem 8t Motivatsiooni mõiste, teooriate põhiseisukohad (Maslow, Vroom, Herzberg) Erinevad motivatsioonitegurid, töötasu ostähtsus töötajate motiveerimisel Ettevõtte motivatsioonisüsteem Tunnustamine kui motiveerimise üks vorme Töötasu kui motivatsioonisüsteemi osa Töö tasustamise põhialused, töötasu komponendid Võrdõiguslikkuse printsiip Lõpparve, kinnipidamised, hüvitised Tasusüsteemi seos ettevõtte äriprotsessidega, loomise eesmärgid ja tingimused.

Isiksuse- ja suhtlemispsühholoogia 8t Inimese üldine reageerimisstiil. Suur viisik. Mida saab muuta ja mida mitte. Edu ja ebaedu vältimise käitumine. Emotsionaalne intelligentsus kui edukuse alus. Eneseefektiivsus. Suhtlemisstiilid, nende erinevused ja kasutamine erinevates olukordades. Konflikti olemus. Konfliktiga toimetulekut mõjutavad destruktiivsed ja konstruktiivsed suhtumisviisid. Konflikti tüübid. Konfliktid, mis ei lahendu. Konflikti muutumine kontrollimatuks (eskalatsioon) või toimetulek konfliktiga. Konfliktiga toimetuleku strateegiad. Konfliktiga toimetuleku stiili valik.

Personaliuuringud 5 t Personaliuuringute läbiviimine. Uurimisprobleemi määratlemine ja uurimuse eesmärgi püstitamine. Uuringu planeerimine ja läbiviimine.

Koolitajad:

Marju Teiva, 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, AS Antista müügikorraldaja, ettevõtja.

2015 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII omandamisel.

Omab  raamatupidaja IV  ja personalitöötaja  II taseme kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 10 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Eha Prääm MR.PETROFF GRUPP personalijuht ja müügiesindaja. Üle 25 aasta töökogemusi.

 

Registreeri siin