Personalispetsialist pädevuskursus toimub aastaringselt

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

PERSONALISPETSIALIST PÄDEVUSKURSUSE ÕPPEKAVA koostatud osaliselt personalispetsialisti kutsestandardi 5. tase ja osaliselt personalijuht tase 6. aluseks võttes. Õppekava kogumaht 80, millest 72 ak/h auditoorne ja praktiline töö+ iseseisev töö 8 ak/h.

Koolituse toimumise koht: RAKVERES PIIRI 8, TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A ja JÕHVIS.

VÕIMALIK OSALEDA KA VAID NENDEL ÕPPEPÄEVADEL, MILLE TEEMAD PAKUVAD HUVI.

Sihtrühm: Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi personalijuhtimise valdkonnas.

Õppeaja kestus: toimub 9 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat.

Eelnevalt kokku leppides võimalik koolitus läbida kahe kuu jooksul.

HIND: 1440 eurot ja TASUTA LÕUNA.

STARDIPAUK: kell 10.00  või 13.00 grupi täitumisel.

KUUPÄEVAD:  

Tallinnas 04.02-27.02.2019 E,T,K-ti kokkuleppel

04.03-27.03.2019 E, T, K-ti või kokkuleppel

08.04- 30.04.2019 E, T, K-ti või kokkuleppel

Rakveres või Jõhvis 02. või 03.2019 kokkuleppel.

Organisatsiooni arendamine 4t Funktsioonide jaotus organisatsioonis, personalijuhtimise ja personaliosakonna funktsioonid, personalitöötaja rollid, kompetentsid, töökorraldus, ametijuhendi koostamise protseduur, töö organiseerimine ja korraldus – elemendid, funktsioonid, tingimuste loomine töö tulemuslikumaks korraldamiseks, töötajate rahulolu ja töökorralduse taseme seosed, töökorraldusalased dokumendid ja organisatsioonisisesed protseduurid, nende loomine, ametijuhend – vajalikkus ja positiivsed aspektid. Ametijuhendite koostamise plaan ja elluviimine, initsiatiiv ja vastutus, kooskõlastatud tegevus. Kvalifikatsioon ametikohal.
Organisatsioonikultuur. Funktsioonid ja valdkonnad 4t Muutused organisatsioonis, uute töötajate liitmine kollektiivi, sisseelamisprogrammid, töö organisatsioonist lahkuvate inimestega – outplacement. Karjääriplaneerimise ja –juhtimise meetodid ja kasutamise võimalused, nõustamine
Sisekommunikatsioon ja organisatsioonisisene suhtekorraldus 4t Organisatsiooni juhtimine ja suhtekorraldus. Suhtekorraldus ja kommunikatsioon – suhtekorralduse eesmärgid ja valdkonnad. Organisatsiooni kommunikatsioon – eesmärgid, sihtgrupid, kanalid, erinevate kanalite eelised ja riskid, konfidentsiaalne ja avalik informatsioon. Organisatsiooni kommunikatsiooni meetodid ja vahendid – teavitamine, suhtlemine, imago kujundamine, organisatsiooni identiteedi loomine. Juhtimine ja kommunikatsioon – juhi roll ja vastutus, personalijuhi roll. Kriisikommunikatsioon – kriisi mõiste, kriisikommunikatsiooni ettevalmistus, info roll kriisiolukorras, kriis ja usaldus.
Personali planeerimine, värbamine ja valik 4t Kaasaegse personalitöö arengutendentsid. Personalipoliitika kujundamine. Personali planeerimine –eesmärgid, meetodid, etapid. Planeerimise seos töö analüüsiga. Personali värbamise põhimõtted ja meetodid. Värbamine ja infokorraldus. Suhtekorraldus personali värbamise allikana. Värbamiskuulutus. Personali valiku eeldused ja põhimõtted. Enamkasutatavad meetodid. Valikuprotsessi mudel. Tüüpilised vead personalivalikus ja nende vältimine. Valikuintervjuu.
Personali arendamine ja koolitus 4t Koolituse ja arendamise protsessid, protseduurid ja suhted. Koolitusega tegeleva töötaja põhifunktsioonid. Koolituspoliitika sõnastamine lähtuvalt organisatsiooni missioonist ja strateegiast. Koolitusvajaduse hindamise protseduur. Koolituse sihid ja koolitusplaan. Koolituse alase dokumentatsiooni loomine. Koolituse andmebaas ja selle loomine. Koolituseelarve ja koolitusplaani koostamine. Personali arendamise ja koolituse kontseptuaalsed alused. Koolitusjuhi ametijuhend. Koolitusleping. Iga-aastane koolitusturu uuring.
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid 14t Personaliarvestus, personalidokumentatsioon. Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine. Isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus. Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus. Töökorralduse reeglid. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine.
Töökeskkond ja –tervishoid 2t Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded. Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel. Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik. Riskianalüüsi tellimine. Tööandja vastutus.
Töö analüüs, tööde hindamine 4t Ametikohtade hindamine on protsess, mis võimaldab kindlaks määrata ametikoha väärtuse ja põhipalga. Palgasüsteemi arendamise protsess. Ametikohtade hindamise põhimõtted. Hindamisprotsessi lisaväärtused organisatsiooni jaoks. Ametikohtade hindamise meetodid. Mitteanalüütilised (kogunõudlikkus) – tööde järjestamine, tööde klassifitseerimine. Analüütilised- tööde hindamine kriteeriumide astmestikus. Kriteeriumide astmestiku loomine organisatsioonis. Praktiline töö. Palgaklasside väljatöötamine ning palgavahemike kindlaksmääramine.
Töötajate hindamine 4t Hindamissüsteemi loomine, millest alata? Esimesed sammud ja võimalikud takistused. Hindamise eesmärgid ja prioriteedid, kriteeriumite sõnastamine. Juhi rollid, tegevusvaldkonnad, kompetentsid, organisatsiooni dokumendid. Hindamiskokkulepped Planeerimisvestlus, arenguvestlus, hindamisvestlus. Hindamiseks vajalikud dokumendid. Hindamise läbiviimine: arengu- ja tulemusvestluse sisu ja korraldus. Tulemuste analüüs ja tagasiside. Hindamise vead. Hindamistulemuste sidumine tulemuspalgaga.
Motiveerimine, tööjõukulud, töö tasustamine, tasusüsteem 4t Motivatsiooni mõiste, teooriate põhiseisukohad (Maslow, Vroom, Herzberg). Erinevad motivatsioonitegurid, töötasu osatähtsus töötajate motiveerimisel. Ettevõtte motivatsioonisüsteem. Tunnustamine kui motiveerimise üks vorme. Töötasu kui motivatsioonisüsteemi osa. Töö tasustamise põhialused, töötasu komponendid. Võrdõiguslikkuse printsiip. Lõpparve, kinnipidamised, hüvitised. Tasusüsteemi seos ettevõtte äriprotsessidega, loomise eesmärgid ja tingimused.

Isiksuse- ja suhtlemispsühholoogia 4t Inimese üldine reageerimisstiil. Suur viisik. Mida saab muuta ja mida mitte. Edu ja ebaedu vältimise käitumine. Emotsionaalne intelligentsus kui edukuse alus. Eneseefektiivsus. Suhtlemisstiilid, nende erinevused ja kasutamine erinevates olukordades. Konflikti olemus. Konfliktiga toimetulekut, mõjutavad destruktiivsed ja konstruktiivsed suhtumisviisid. Konflikti tüübid. Konfliktid, mis ei lahendu. Konflikti muutumine kontrollimatuks (eskalatsioon) või toimetulek konfliktiga. Konfliktiga toimetuleku strateegiad. Konfliktiga toimetuleku stiili valik.

Personaliuuringud 4 t Personaliuuringute läbiviimine. Uurimisprobleemi määratlemine ja uurimuse eesmärgi püstitamine. Uuringu planeerimine ja läbiviimine.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, praktiline töö, arutelu, rollimäng

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

  • omab teadmisi ja oskusi personalitöö funktsioonidest, töökorraldusest ja töösuhteid reguleerivatest seadusandlusest;
  • tunneb kõiki olulisemaid personalitöö valdkondi: personaliarvestust ja töösuhete administreerimist; tööjõu planeerimist, värbamist ja valikut; töötjate hindamist, tasustamist ja motiveerimist; töötajate arendamist ja koolitust; töösuhteid ja töösuhteid reguleerivaid õigusakte jne;
  • valib personalitöö korraldamiseks sobilikke vahendeid ja meetodeid, millised vastavad organisatsiooni eesmärkidele ja lähtuvad organisastiooni strateegiast.

Koolitajad:

Marju Teiva, 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, töötanud AS Antista müügikorraldajana, ettevõtja.

2015 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII omandamisel.

Omab  raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 13 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Eha Prääm MR.PETROFF GRUPP personalijuht ja müügiesindaja. Üle 25 aasta töökogemusi.

Aviva Gubaidulina, 2010 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ärijuhtimine, spetsialiseerumine personalijuhtimine. Täiendanud Tallinna Ülikoolis, PARE, Tööinspektsiooni ning Maksu- ja Tolliameti koolitustel. 11 aastast töökogemust õpetaja ja koolitajana. Varasemalt töötanud 15 aastat toiduainetööstuses tehnoloog-tootmisjuhina, 2 aastat Tervisekaitseametis toiduhügieeni järelevalve inspektorina.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Registreeri siin