Ettevõtlus ja äriplaanide koostamine toimub aastaringselt


Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  160 ak/h

RAKVERES PIIRI 8, TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A ja JÕHVIS

HIND: 2400 eurot ja TASUTA LÕUNA.

KÕIKIDELE OSALEJATELE NÄIDISDOKUMENDID TASUTA

STARDIPAUK: kell 10.00 või 13.00 grupi täitumisel.

KUUPÄEVAD:    01.2019, 02.2019 ja 03.2019 KOKKULEPPEL

                            E, T, K või KOKKULEPPEL Tallinnas, Rakveres, Jõhvis

Õppekava koostamise alus:  osaliselt ettevõtja V, personalispetsialisti V, raamatupidaja V kutsestandardi põhioskuste ja-teadmiste nõudeid järgides.

Sihtrühm: Vähekogenud ja eelneva kogemuseta alustavad ettevõtjad, kes oma äritegevuses tunnevad puudust teadmistest ning oskustest. Inimesed, kes soovivad tõsta oma konkurentsivõimet tööturul ja hindavad elukestvat õpet.

Õppeaja kestus: toimub 20 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 3-4 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 7 nädalat.

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Kutseeksamite sooritamiseks eeldusi loovate teadmiste ja oskuste omandamine nii personalitöös tase V kui raamatupidamises tase V ja VI ning alustada ettevõtlust koostades edukas äriplaan. Süvendada teadmisi ja oskusi ettevõtjana personalijuhtimise ning raamatupidamise valdkonnas.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu on valmis toimima ettevõtjana muutuvas keskkonnas, oskab toimida loominguliselt, oskab analüüsida, kas ettevõtlus on tema jaoks ja määratleda oma äriideed. Orienteerub ettevõtluskeskkonda kujundavates tegurites. Tunneb ettevõtte rajamise peamisi etappe. Mõistab planeerimise suurt osakaalu ettevõtte rajamisel. Teab äriplaani koostamise põhialuseid ning oskab vältida enamlevinud vigu äriplaani koostamisel. Tunneb alustava ettevõtte juhtimise põhimõtteid. Tunneb turunduse ja müügiprotsessi olulisust. Oskab koostada oma ettevõttega seonduvat eelarvet. Omandab baasteadmised, et alustada finantsprognooside koostamisega (toode, müük, investeeringud, finantseerimine). Mõistab meeskonnatöö olulisust edu saavutamisel, oskab valida ja leida just tema meeskonda ühesuguste väärtushinnangutega sobivat liiget, oskab vormistada lepinguid. Mõistab personalitöö ning finanstarvestuse olulisust edu saavutamisel.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad(104 tundi) nimetused ja mahud tundides

I MOODUL Ettevõtlus ja äriplaani koostamine 36 h Ettevõtlus – Ettevõtluse olemus, isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid ja erinevused, kohtumine ettevõtjaga. Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine. Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, hind ja hinnakujundamise alused). Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt). Raamatupidamise põhialused –raamatupidamise seadus, kassa –ja tekkepõhine raamatupidamine. Maksunduse alused, maksustamine- Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja sund-kindlustusmaksed. Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused). Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes. Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.

II MOODUL Personalijuhtimine   56 h

Personalijuhtimine ja ametijuhendid 8h-  funktsioonide jaotus, personalijuhtimise funktsioonid, personalitöötaja rollid, kompetentsid, töökorralduse, ametijuhendi koostamise protseduur, töö organiseerimine ja korraldus, töötaja rahulolu ja töökorralduse taseme seosed, töökorraldusalased dokumendid ja organistatsiooni sisesed protseduurid. Ametijuhendid – vajalikkus ja positiivsed aspektid, koostamise plaan ja elluviimine. Initsiatiiv ja vastutus, kooskõlastatud tegevus. Kvalifikatsioon ametikohal.

Värbamine, valik ja koolitused 8h- personalipoliitika kujundamine. Personali planeerimine- eesmärgid, etapid, meetodid. Värbamine ja infokorraldus. Värbamiskuulutus, personali valiku eeldused ja põhimõtted. Enamkasutatavad meetodid. Valikuprotsessi mudel. Vead personalivalikus ja nende vältimine. Valikuintervjuu. Koolituspoliitika sõnastamine, koolituseelarve ja ja koolitusplaani koostamine.

Organisatsiooni kultuur, tasusüsteemi  loomine, tasustamine 8h- funktsioonid ja valdkonnad, muutused organisatsioonis, uute töötajate liitmine kollektiivi, sisseelamisprogrammid. Töö organisatsioonist lahkuvate inimestega. Karjääriplaneerimise- ja juhtimise meetodid ja kasutamise võimalused. Nõustamine.

Personaliuuringud, tööstress 8h- personaliuuringute läbiviimine, uurimisprobleemi määratlemine ja uurimuse eesmärkide püstitamine, uuringu planeerimine ja läbiviimine. Tööstressi olemus, selle liigid, personalitöö võimalused tööstressiga toimetulekuks, tööstressiga toimetuleku strateegiad ja võtted, eneseregulatsioon.

Tööõigus, tööohutus-ja tervishoid 24h- Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine, isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus. Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus. Töökorralduse reeglid. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine. Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded.  Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel. Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik. Riskianalüüsi tellimine. Tööandja vastutus.

III MOODUL Raamatupidamine 12h- Õigusnormid ja tavad, mis reguleerivad raamatupidamisarvestust; mõisted õigusnormidest, alusprintsiibid. Varad, kohustuse, omakapital, kulud, tulud. Majandustehingust tulenevad muudatused ja nende mõju. Algdokument, koonddokumendid. Kontod ja kahekordnekirjendamine. Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogudearuanne, omakapitali muutustearuanne, lisad. Raamatupidamisesise-eeskiri. Tegevusaruanne. Maksud ja juhtimisarvestus.

2. praktilise töö lühikirjeldus ( 56 tundi) nimetused ja mahud tundides 

Äriplaani koostamine 28 tundi- äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs, väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine, turundusplaani eelarve ja taktikaliste plaanide koostamine, hinnakujunduse koostamine ning tasuvuspunkti analüüs, äriplaani tulude plaani koostamine, äriplaani rahavoogude prognoos, äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos, äriplaani kaitsmine ja nõustamine.

Majandusarvestus 28 tundi- Majandusehingute arvestus kontodel kahekordse kirjendamise põhimõttel. Raha arvestus. Varude arvestus. Bioloogilise vara arvestus. Põhivara arvestus. Laenukohustuste arvestus. Võlgade ja ettemaksete arvestus, maksuvõlad ja töötasu. Sihtfinantseermise arvestus. Omakapitali arvestus. Tulude ja kulude arvestus. Pearaamatu ja käibeandmiku koostamine. Raamatupidamise aastaruande koostamine, deklaratsioonide täitmine ja juhtimisarvestus.

Õppemeetodid: loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu.

Õppematerjalide loend:  konspektid koos ülesannetega ja näidisdokumendid.

Koolitaja andmed:

Eha Prääm MR.PETROFF GRUPP personalijuht ja müügiesindaja. Üle 25 aasta töökogemusi.

Marju Teiva, 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja.

2015 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII omandamisel.

Omab  raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 13 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Aviva Gubaidulina, 2010 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ärijuhtimine, spetsialiseerumine personalijuhtimine. Täiendanud Tallinna Ülikoolis, PARE, Tööinspektsiooni ning Maksu- ja Tolliameti koolitustel. 11 aastast töökogemust õpetaja ja koolitajana. Varasemalt töötanud 15 aastat toiduainetööstuses tehnoloog-tootmisjuhina, 2 aastat Tervisekaitseametis toiduhügieeni järelevalve inspektorina.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Registreeri siin