Ettevõtluse kiirkursus eesti ja vene keeles aastaringselt

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) KOKKU 94 ak/h, millest 64 ak/h auditoorne ja praktiline töö+ iseseisev töö 30ak/h.

RAKVERES LAI 7, TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A, JÕHVIS ja NARVAS.

EESTI KEELES ja VENE KEELES 

Planeeritud  grupi täitumisel, algus kell 10.00.

NOVEMBRIS 15,16,21,22,23,27,28,30.11.2018 RAKVERES.
DETSEMBRIS   3,4,5,10,11,12,17,18.12.2018 TALLINNAS JA RAKVERES.

Tallinnas, Rakveres, Jõhvis 02.2019 ja 03.2019 KOKKULEPPEL.

HIND: 1440 eurot ja TASUTA LÕUNA

ÕPPEKEEL: EESTI VÕI VENE KEEL ÕPPEKAVA VENE KEELES

 KÕIKIDELE OSALEJATELE NÄIDISDOKUMENDID TASUTA

STARDIPAUK: kell 10.00  või 13.00

Pakume 30 päeva tasuta nõustamist unistuste elluviimiseks!

Sihtrühm: Vähekogenud ja eelneva kogemuseta alustavad ettevõtjad, kes oma äritegevuses tunnevad puudust teadmistest ning oskustest.

Õppeaja kestus: toimub 8 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat.

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada investorile edukas äriplaan.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu on valmis toimima ettevõtjana muutuvas keskkonnas, oskab toimida loominguliselt, oskab analüüsida, kas ettevõtlus on tema jaoks ja määratleda oma äriideed. Orienteerub ettevõtluskeskkonda kujundavates tegurites. Tunneb ettevõtte rajamise peamisi etappe. Mõistab planeerimise suurt osakaalu ettevõtte rajamisel. Teab äriplaani koostamise põhialuseid ning oskab vältida enamlevinud vigu äriplaani koostamisel. Tunneb alustava ettevõtte juhtimise põhimõtteid. Tunneb turunduse ja müügiprotsessi olulisust. Oskab koostada oma ettevõttega seonduvat eelarvet. Omandab baasteadmised, et alustada finantsprognooside koostamisega (toode, müük, investeeringud, finantseerimine). Mõistab meeskonnatöö olulisust edu saavutamisel. Koostab investorile eduka äriplaani.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad (36 tundi) nimetused ja mahud tundides

Ettevõtlus ja äriplaani koostamine 36h- Ettevõtluse olemus, isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid ja erinevused, kohtumine ettevõtjaga  4h. Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted  ning äriplaani individuaalne koostamine 4h. Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, hind ja hinnakujundamise alused) 4h. Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt) 4h. Raamatupidamise põhialused–raamatupidamise seadus, kassa–ja tekkepõhine raamatupidamine 4h. Maksunduse alused, maksustamine- Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja sundkindlustusmaksed 6h. Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused) 4h. Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes 4h. Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused 2h.

 

2. praktilise töö lühikirjeldus (28 tundi) nimetused ja mahud tundides 

Äriplaani koostamine 28 tundi- äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs 2h, väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine 2h, turundusplaani eelarve ja taktikaliste plaanide koostamine 2h, hinnakujunduse koostamine ning tasuvuspunkti analüüs  2h, äriplaani tulude plaani koostamine 4h, äriplaani rahavoogude prognoos  4h, äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos  4h, äriplaani kaitsmine ja nõustamine 8h.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu.

Õppematerjalide loend:  konspektid, näidisdokumendid .

INVESTORILE VÕTA VÕI JÄTA+ BOONUSED

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja.

2015 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII omandamisel.

Omab  raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 13 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Aviva Gubaidulina  aviva.gubaidulina@gmail.com tel. 5251430 õppeinfo vene keeles.

2010 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ärijuhtimine, spetsialiseerumine personalijuhtimine. Täiendanud Tallinna Ülikoolis, PARE, Tööinspektsiooni ning Maksu- ja Tolliameti koolitustel. 11 aastast töökogemust õpetaja ja koolitajana. Varasemalt töötanud 15 aastat toiduainetööstuses tehnoloog-tootmisjuhina, 2 aastat Tervisekaitseametis toiduhügieeni järelevalve inspektorina.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus.

Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

 

 

Registreeri siin