Ettevõtluskoolitus koos personalitööga

 HIND: 3600

SOODUSHIND: 3200 osaleja kui vähemalt 10 osalejat

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI, RAKVERE PÕIK 5 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB KAHE KUU JOOKSUL GRUPI TÄITUMISEL

28.02-26.04

4.03- 30.04

13.03-30.04

18.03-30.04

3.04- 31.05

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)

KOKKU 180 ak/h, millest 80 ak/h auditoorne ja praktiline töö+ iseseisev töö 100 ak/h.

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal vajalikud teadmised ettevõtlusest ning oskused äriplaani koostamiseks. Lisaks on õppijal personalitööks vajalikud teadmised, ülevaade tööõigustest ja sellega seotud õigusaktidest.

Sihtrühm: Vähekogenud ja eelneva kogemuseta alustavad ettevõtjad, kes oma äritegevuses tunnevad puudust teadmistest ning oskustest ja soovivad õppida personalitööd.

Õppe alustamise nõuded: soovitavalt vähemalt keskharidus. Äriidee olemasolu ja kindel soov alustada ettevõtlusega. Samuti ka algteadmised arvuti teksti- ja tabeltöötlusprogrammidest, kuna iseseisev töö ja äriplaan koostatakse arvutis.

Õppeaja kestus: toimub 8 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas järjest. Koolituse kestus on kuni 8 nädalat.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

Moodul 1: Ettevõtluse kiirkursus

 • oskab realiseerida äriideed sobivas ettevõtlusvormis;
 • analüüsib ettevõtluskeskkonda ja oma äriideed;
 • analüüsib oma toote/teenuse vajadust;
 • analüüsib oma ettevõtte toote/teenuse arendusvõimalusi, planeerib ja eelarvestab turundusplaani;
 • mõistab raamatupidamise põhialuseid ja maksunduse aluseid;
 • koostab oma ettevõtte äriplaani koos finantsprognoosidega.

Moodul 2: Personalitöö, e-kursus

 • mõistab personalitöö korraldamise aluseid;
 • mõistab töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtteid;
 • mõistab personaliarvestuse põhimõtteid;
 • mõistab personali värbamise ja valiku aluseid;
 • mõistab töötajate arendamise ja hindamise põhimõtteid;
 • mõistab töötamise õiguslikke aluseid;
 • koostab töösuhtes olulisi dokumente (leping, ametijuhend, töökorralduslikud reeglid).

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

Moodul 1: (kogumaht 100 ak/h, millest 40 ak/h auditoorne ja praktiline töö+ iseseisev töö 60 ak/h)

1.auditoorse töö teemad (40 tundi)

Ettevõtlus ja äriplaani koostamine- Ettevõtluse olemus, isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid ja erinevused, kohtumine ettevõtjaga. Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine. Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused. Ärikeskkond kui tegevuskeskkond. Makro- ja mikroaspektid. Toode, teenus ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, hind ja hinnakujundamise alused). Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt). Raamatupidamise põhialused–raamatupidamise seadus, kassa–ja tekkepõhine raamatupidamine. Maksunduse alused, maksustamine- Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja sundkindlustusmaksed. Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused). Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes.

2. praktilise töö lühikirjeldus  

Äriplaani koostamine – äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs, ettevõtluskeskonna analüüs, väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine, turundusplaani eelarve ja taktikaliste plaanide koostamine, hinnakujunduse koostamine ning tasuvuspunkti analüüs, äriplaani tulude plaani koostamine, äriplaani rahavoogude prognoos, äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos. Äriplaani kaitsmine.

Iseseisev töö 60 ak/k: Äriplaani koostamine. Praktiliste ülesannete esitamine.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu, rühmatöö, ajurünnak, praktilised ülesanded.

Moodul 2e-kursus: (kogumaht 80 ak/h e-õpet , millest 40 auditoorne praktiline töö ja 40 ak/h iseseisev töö)

 • personalitöö eesmärgid kaasajal. Personalitöötaja roll ettevõtte maine kujundamisel;
 • organisatsioon kui tervik, tööjõu tähtsus organisatsioonis;
 • personalitöö funktsioonid ja rollid. Töö analüüs, ametiprofiili ja ametijuhendi koostamine;
 • värbamisallikad, värbamine ja värbamistegevused. Erinevate valiku meetoditega tutvumine ja oskus neid kombineerides õige valiku otsuseni jõudmine. Hindamistulemuste kokkuvõte ja tagasiside kandidaadile. Värbamise materjalide ja konkursside info haldamine;
 • töötajate tasustamine. Tasustamisele õigusaktidega sätestatud nõuded;
 • uue töötaja sisseelamisprogramm. Tööjõu planeerimine. Töötajate motiveerimine ja tasustamine;
 • ettevõtte sisekliima, tagasisidestamine, arenguvestlused, koostöövestlused (juhi ja töötaja vestlused). Erinevate juhi ja töötaja vaheliste vestluste võimalused ning erinevate vestluste plussid ja miinused. Tegevusplaan töötaja töösoorituse parandamiseks ja ettevõtte eesmärkide saavutamise kaasamise parandamiseks;
 • personali hindamine. Personali arendamise vajaduse väljaselgitamisel osalemine. Koolitusstrateegia. Koolitustegevus ettevõttes;
 • personalidokumentide koostamine, haldamine ja arhiveerimine. Personaliarvestus. Personaliarvestuse andmebaasid. Isikuandmete kaitse personalitöös. Personali dokumentatsioon (töölepingud ja nende haldamine; käskkirjad ja korraldused; koolituslepingud jt töösuhtega seotud lepingud ja kokkulepped). Juhtide ootused personalitööle. Töötajate ja juhtide nõustamine personaliarvestuse ja töösuhte (sh tööõiguse) valdkonnas. Ametikohtade hindamine. Ametite klassifikaatorid ja nende kasutamine;
 • ettevõtte kohustused tööohutuse tagamisel ja personalitöötaja roll nende täitmisel.

Iseseisev töö 40 ak/h: koostab töösuhtes olulisi dokumente (leping, ametijuhend, töökorralduslikud reeglid). Kohustusliku kirjanduse lugemine.

Õppemeetodid: Koolitus toimub e-õppena, mis eeldab suuremat valmisolekut iseseisvalt töötada. Koolituse käigus tuleb tutvuda teoreetiliste materjalidega ning teha praktilisi töid.

Õppematerjalide loend:  konspektid, näidisdokumendid.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

Moodul 1 osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ja iseseivate tööde esitamine ning koolituse lõpul kokkuvõtvalt esitatud ja kaitstud äriplaan.

Moodul 2 osavõtt 100% e-õppe tundidest ja praktiliste ülesannete sooritamine, grupitöödes osalemine tunnis ja iseseisvate tööde sooritamine

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Moodul 1

• õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal ning koolituse lõpul esitatud ja kaitstud äriplaani alusel. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist.  Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Moodul 2

•öpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise ja iseseisvate tööde sooritamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ja põhjendatud vastavalt seadusest tulenevatest nõuetest ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta. Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplomraamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja, tegevjuht ja turundusjuht.

Gert Häusler, 2015 Eesti Infotehnoloogia Kolledž Infosüsteemide
analüüsi rakenduskõrghariduse diplom.
 Pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant, spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina. EKOMAR HG OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.