Finantsaruannete koostamine ja analüüs toimub aastaringselt

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  40ak/h

RAKVERES PIIRI 8, TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A ja JÕHVIS

HIND: 400 eurot, TASUTA LÕUNA.

STARDIPAUK: kell 10.00 või 13.00, grupi täitumisel  

                           08.10-24.10.2018 ja 11.2018.

KUUPÄEVAD: KOKKULEPPEL või E, T, K

Sihtrühm: Täiskasvanutele, kes soovivad ettevõtlusega alustada või on täna väikeettevõtjad, kuid kel puudub kogemus raamatupidamisaruannete koostamise, analüüsimise ja tulemuste juhtimise osas. Lisandväärtus tekib kursusel osalejale aruannete genereerimisel Excelis, analüüs-diagrammide kaudu. Juhtimisotsuseid tehakse KMK-analüüsi, tulude-kulude ja ka omahinna arvestamise-analüüsimise põhjal.

Õppeaja kestus: toimub 5 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 3 nädalat.

Õppe eesmärk: Selgitada ettevõtlusega alustavatele inimestele/õppijatele, kuidas koostada bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibeplaani Excelis. Selgitada, kuidas neid arvnäitajaid süsteemselt analüüsida ja mida tulemuste tõlgendamise kaudu järgmisel perioodil paremini planeerida.

Õpiväljundid: Kursuse läbinud õpilane tunneb raamatupidamise terminoloogiat ja saab aru aruannete vormidest. Mõistab raamatupidamise arvestuse põhiprintsiipe ja arandluse korraldust Excelis. Saab aru, et ettevõtte juhtimine baseerub majandustehingute täpsel ja õigeaegsel raamatupidamisarvestusel Excelis. Oskab tõlgendada ettevõtte finantsaruandeid ja nende põhjal koostatud analüüse ning prognoosida ettevõtte rahaseisundit. Kasutab finantsanalüüsi metoodikat ja teostab KMK-analüüsi.

 Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad (20 tundi) nimetused ja mahud tundides

Raamatupidamise süsteem ja alusprintsiibid 4h. Tulude ja Kulude kajastamine, seosed  aruannete vahel 4h. KMK-analüüs ja selle rakendamise eesmärk 4h. Suhtarvude rakendamise vajalikkus tulevaste perioodide prognoosimisel 4h.

2. praktilise töö lühikirjeldus (20 tundi) nimetused ja mahud tundides 

Algandmete sisestamine ja tulemuste põhjal aruannete koostamine Excelis 4h. Analüüsi teostamine ja tulemuste põhjal graafikute genereerimine 6h. KMK-analüüs ning kuluarvestus 4h. Juhtimisotsused tulude ja kulude baasil 2h. Finantsjuhtimise peamised  suhtarvud aruannete tõlgendamisel, uue perioodi prognoosi koostamisel 4h.

Õppemeetodid: loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu.

Õppematerjalide loend:  konspektid koos ülesannetega.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja.

2015 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII omandamisel.

Omab  raamatupidaja IV tasemekutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 13 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

 

Registreeri siin