Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  52 ak/h, millest 16 ak/h auditoorne ja 16 praktiline töö+ ja iseseisev töö 20 ak/h. 8 ak-tunnine õppepäev.

Koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise oskus

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A

TARTUS SADAMA 1,

RAKVERES LAI 7

JÕHVI, RAKVERE PÕIK 5

HIND: 2500

TALLINNAS algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

Aastaringselt kokkuleppel

TARTUS algus kell 11.00 või KOKKULEPPEL

Aastaringselt kokkuleppel

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44

Aastaringselt kokkuleppel

KURSUS SOBIB NII ALGAJATELE KUI EDASIJÕUDNUSTELE

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal bilanssi, kasumiaruande ja rahakäibeplaani koostamiseks ning analüüsimiseks Excelis vajalikud teadmised ja oskused.

Sihtrühm: Täiskasvanutele, kes soovivad ettevõtlusega alustada või on täna väikeettevõtjad, kuid kel puudub kogemus raamatupidamisaruannete koostamise, analüüsimise ja tulemuste juhtimise osas. Lisandväärtus tekib kursusel osalejale aruannete genereerimisel Excelis, analüüs-diagrammide kaudu. Juhtimisotsuseid tehakse KMK-analüüsi, tulude-kulude ja ka omahinna arvestamise-analüüsimise põhjal.

Õppe alustamise nõuded: Eesti keele valdamine suhtlustasandil ja motivatsioon õppimiseks. Vähemat põhiharidus ja vanusepiirang puudub.

Õppeaja kestus: toimub 4 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 1-2 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat.

Õpiväljundid: Koolituse läbinud tunneb raamatupidamise terminoloogiat ja saab aru aruannete vormidest. Mõistab raamatupidamise arvestuse põhiprintsiipe ja aruandluse korraldust Excelis. Saab aru, et ettevõtte juhtimine baseerub majandustehingute täpsel ja õigeaegsel raamatupidamisarvestusel Excelis. Oskab tõlgendada ettevõtte finantsaruandeid ja nende põhjal koostatud analüüse ning prognoosida ettevõtte rahaseisundit. Kasutab finantsanalüüsi metoodikat ja teostab KMK-analüüsi.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides (16 tundi)

Raamatupidamise süsteem ja alusprintsiibid. Tulude ja Kulude kajastamine, seosed aruannete vahel 4h. Bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne arvutil 4h. KMK-analüüs ja selle rakendamise eesmärk 4h. Suhtarvude rakendamise vajalikkus tulevaste perioodide prognoosimisel 4h.

2. praktilise töö lühikirjeldus  nimetused ja mahud tundides (16 tundi)

Algandmete sisestamine ja tulemuste põhjal aruannete koostamine Excelis 4h. Analüüsi teostamine ja tulemuste põhjal graafikute genereerimine 4h. KMK-analüüs ning kuluarvestus 4h. Juhtimisotsused tulude ja kulude baasil. Finantsjuhtimise peamised suhtarvud aruannete tõlgendamisel, uue perioodi prognoosi koostamisel 4h.

2. iseseisevtöö (20 tundi) nimetused ja mahud tundides 

Konkreetse ettevõtte analüüs ja juhtimisotsuste tegemine Excelis, esitluse koostamine ja kaitsmine.

Õppemeetodid: loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu, praktiline töö

Õppematerjalide loend:  konspektid koos ülesannetega.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt 80% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt individuaalselt seatud õpiväljunditele ja koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele.
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.