Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SADAMA 1 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI, RAKVERE PÕIK 5 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

Aastaringselt kokkuleppel

4.03-29.03

13.03-19.04

20.03-26.04

1.04-30.04

17.04- 17.05

24.04- 31.05

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  60 ak/h, millest 10 ak/h auditoorne ja 20 praktiline töö+ ja iseseisev töö 30 ak/h. 10 ak-tunnine õppepäev.

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal bilanssi, kasumiaruande ja rahakäibeplaani koostamiseks ning analüüsimiseks Excelis vajalikud teadmised ja oskused.

Sihtrühm: Täiskasvanutele, kes soovivad ettevõtlusega alustada või on täna väikeettevõtjad, kuid kel puudub kogemus raamatupidamisaruannete koostamise, analüüsimise ja tulemuste juhtimise osas. Lisandväärtus tekib kursusel osalejale aruannete genereerimisel Excelis, analüüs-diagrammide kaudu. Juhtimisotsuseid tehakse KMK-analüüsi, tulude-kulude ja ka omahinna arvestamise-analüüsimise põhjal.

Õppe alustamise nõuded:  soovitavalt vähemalt keskharidus ja arvutikasutamise oskus.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 10-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu

• rakendab raamatupidamise arvestuse põhiprintsiipe ja aruandluse korraldust Excelis;

• tagab majandustehingute täpse ja õigeaegse raamatupidamisarvestuse Excelis;

• tõlgendab ettevõtte finantsaruandeid ja koostab nende põhjal analüüse ning prognoosib ettevõtte rahaseisundit;

• kasutab finantsanalüüsi metoodikat ja teostab KMK-analüüsi.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides (10 tundi)

Raamatupidamise süsteem ja alusprintsiibid. Tulude ja Kulude kajastamine, seosed aruannete vahel. Bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne arvutil. KMK-analüüs ja selle rakendamise eesmärk. Suhtarvude rakendamise vajalikkus tulevaste perioodide prognoosimisel.

2. praktilise töö lühikirjeldus  nimetused ja mahud tundides (20 tundi)

Algandmete sisestamine ja tulemuste põhjal aruannete koostamine Excelis. Analüüsi teostamine ja tulemuste põhjal graafikute genereerimine. KMK-analüüs ning kuluarvestus. Juhtimisotsused tulude ja kulude baasil. Finantsjuhtimise peamised suhtarvud aruannete tõlgendamisel, uue perioodi prognoosi koostamisel.

2. iseseisevtöö (30 tundi) nimetused ja mahud tundides 

Konkreetse ettevõtte analüüs ja juhtimisotsuste tegemine Excelis, esitluse koostamine ja kaitsmine.

Õppemeetodid: loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu, praktiline töö

Õppematerjalide loend:  konspektid koos ülesannetega.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt 100% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt individuaalselt seatud õpiväljunditele ja koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele.
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.