Müügioskuste arendamine aastaringselt

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 6 ak/h.

Õppekavarühm: Hulgi- ja jaekaubandus

HIND: 1200 INDIVIDUAALTUNNID

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10a.  algus kell 10.00 VÕI KOKKULEPPEL

9.04

16.04

26.04

TARTUS SOOLA 6 algus kell 11.00 VÕIMALIK KA KOKKULEPPEL

9.04

16.04

26.04

RAKVERES LAI 7 KOKKULEPPEL 04.2021 JA 05.2021

Õppesisu:

Müüv teenindus-teenindav müük. Lisamüük, ülesmüük, järelmüük. Erinevad võlaõiguslikud lepingud.

Õpiväljundid:

Õpilane teab ja oskab rakendada erinevaid müügitehnikaid vastavalt kliendi vajadusele. Praktiliste müügioskuste analüüsimine.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, praktilised ülesanded. 

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt 100% tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine ja analüüs tunnis.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine müügioskuste analüüsimise teel.
Õpiväljundid loetakse omandatuks, kui õppija rakendab erinevaid müügitehnikaid vastavalt kliendi vajadusele on analüüsinud ühte teenindussituatsiooni õpiväljunditest lähtuvalt. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom,  koolitaja. Üle 20 aasta töökogemusi. Töötanud AS Antista müügikorraldajana.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.