Personalitöö baaskoolitus

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A

TARTUS SOOLA 6, RAKVERES LAI 7.

Tallinnas  algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

7, 8, 14, 15, 21.06

17, 18, 21, 28, 29.06

14, 15, 21, 28, 29.06

07.2021 KOKKULEPPEL

09.2021 KOKKULEPPEL

Tartus  algus kell 11.00 või KOKKULEPPEL

10, 11, 17, 18, 30.06

17, 18, 28, 29, 30.06

07.2021 KOKKULEPPEL

09.2021 KOKKULEPPEL

RAKVERES LAI 7/JÕHVI KUTSE 13

Aastaringselt kokkuleppel

HIND: 2400

Koolituse hinnas sisalduvad materjalid, dokumentide näidised.

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 64 ak/h auditoorne töö, millest 40 ak/h auditoorne+ iseseisev töö 24 ak/h.

Õppeaja kestus: toimub 5 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas.

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on spetsialistid, kelle tööülesanded sisaldavad
personalitööd. (Nt tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastmejuhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad)

Õppe alustamise nõuded: Eesti keele valdamine suhtlustasandil ja motivatsioon õppimiseks. Vähemat põhiharidus ja vanusepiirang puudub.

Õppesisu:

Personalijuhtimise ja personaliosakonna funktsioonid.

Töökorraldus, ametijuhendi koostamise protseduur.

Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine. Isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted.
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused). Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus
Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus
Töökorralduse reeglid. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded 
Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel
Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik.
Riskianalüüsi tellimine. Tööandja vastutus

Maksunduse alused, maksustamine- tulumaks, sotsiaalmaks, sundkindlustusmaksed ja käibemaks.

Organisatsioonikultuur. Muutused organisatsioonis
Uute töötajate liitmine kollektiivi. Sisseelamisprogrammid 
Töö organisatsioonist lahkuvate inimestega – outplacement
Karjäärijuhtimine ja planeerimine
Personaliuuringud. Nõustamine 

Iseseisva töö lühikirjeldus (24 tundi)

Seadusandlusega ja näidistega põhjalikum tutvumine ning soovitatud kirjanduse läbitöötamine. 

Õppemeetodid: suhtluspõhine näitlikustatud loeng, arutelu, rollimäng, grupitöö

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu oskab
– koordineerida töökorralduse alast tegevust ja ametijuhendite koostamise protseduuri
– töösuhete administreerimist ja personaliarvestust
Teab personalitöö, töökeskkonna- ja töötervishoiu korraldamise, maksustamise aluste ja organisatsioonikultuuri arendamise kohta.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

 Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
 Praktiliste ülesannete sooritamine ja grupitöödes osalemine tunnis.
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise
vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele.
Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega.
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse
lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise
teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ja põhjendatud vastavalt seadusest tulenevatest nõuetest ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppematerjalide loend: konspektid. Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta. Jaotusmaterjale on võimalik peale koolituse lõppu kasutada õpitu kordamiseks ning oma teadmiste iseseisvaks edasiarendamiseks. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Koolitajad:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Registreeri siin