Raamatupidaja-finantsist toimub aastaringselt

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  152 ak/h

RAKVERES PIIRI 8, TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A ja JÕHVIS.

HIND: 2280 eurot

STARDIPAUK: kell 10.00 või 13.00 grupi täitumisel. 

KUUPÄEVAD:   E, T, K või KOKKULEPPEL Tallinnas, Rakveres ja Jõhvis.

                          algus 03.2019 või 04.2019 Tallinnas, Rakveres ja Jõhvis.

Õppekava koostamise alus:  Raamatupidaja kutsestandart tase V ja VI.

Sihtrühm: koolitus on suunatud inimestele, kes soovivad täiendavaid teadmisi majandusarvestusest või kes juba tegutsevad abiraamatupidajatena.

Õppeaja kestus: toimub 19 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 10 nädalat.

Õppe eesmärk:  teadmised majandusarvestuse olulisematest valdkondadest ja põhitõdedest ja nende lahendamise võimalikkusest praktikas.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu rakendab Eesti head raamatupidamistava ja erialaga seonduvaid õigusnorme. Kasutab erialases töös majandustarkvara. Planeerib majandusüksuse finantstegevust, analüüsib ja hindab lähtudes majandusaasta aruandest finantsolukorda.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad(92 tundi) nimetused ja mahud tundides

Raamatupidamine 12h- Majandusarvestuse olemus, raamatupidamises kasutatav seadusandlus. Majandustehingute kahekordne kirjendamine. Raamatupidamise sise-eeskiri. Varade mõiste ja liigitus. Ostjate debitoorse lühivõlgnevuse arvestus. Varude arvestus.Põhivara arvestus. Lühiajaliste kohustuste arvestus. Pikaajaliste kohustuste arvestus. Omakapitali arvestus. Raamatupidamise aastaaruande koostis ja koostamine, maksud ja juhtimisarvestus.

Majandusanalüüs 16h–  Analüüsi osa ettevõtte juhtimisel. Ettevõtte majandusaasta aruanne kui infoallikas. Majandusinfo analüüsivõtted ja meetodid. Finantsaruannete vertikaal- ja horisontaalanalüüs. Bilansi põhirühmade analüüsi alused. Kasumiaruande kaks skeemi. Suhtarvuanalüüs.

Kuluarvestus 8h–  Kulude liigitamine ja kuluarvestuse terminoloogia. Kuluarvestuse meetodid.

Rahandus 8h – Raha ajaväärtus. Kapitali hind. Kapitali struktuur.

Tööõigus, tööohutus- ja tervishoid 24h- Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine. Isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus. Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus Töökorralduse reeglid. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine. Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded. Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel. Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik. Riskianalüüsi tellimine. Tööandja vastutus.

Maksundus: 24hEesti maksusüsteem, ülevaade liigitusest riiklikud ja kohalikud maksud. Tulumaks. Sotsiaalmaks, töötuskindlustus ja kogumispensionimakse. Käibemaks. Maksuarvetus ja deklaratsionide täitmine. Rahvusvaheline maksustamine.

2. praktilise töö lühikirjeldus (60 tundi) nimetused ja mahud tundides 

  • ülesannete lahendamine 28 h
  • majandusanalüüs 8 h
  • Raamatupidamine arvutil 24 h

Õppemeetodid: loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu.

Õppematerjalide loend:  konspektid koos ülesannetega.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja.

2015 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII omandamisel.

Omab  raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 13 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Gert Häusler on pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant,  spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina.

Aviva Gubaidulina  2010 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ärijuhtimine, spetsialiseerumine personalijuhtimine. Täiendanud Tallinna Ülikoolis, PARE, Tööinspektsiooni ning Maksu- ja Tolliameti koolitustel. 11 aastast töökogemust õpetaja ja koolitajana. Varasemalt töötanud 15 aastat toiduainetööstuses tehnoloog-tootmisjuhina, 2 aastat Tervisekaitseametis toiduhügieeni järelevalve inspektorina.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

 

Registreeri siin