Toitlustusettevõtte käivitamine ja arendamine eesti ja vene keeles aastaringselt

Õppekava kogumaht 86 akadeemilist tundi, millest 56 tundi auditoorne ja praktiline töö ja 30 akadeemilist tundi iseseisev töö. Koolituse kestus on 7 päeva ja kuni 4 nädalat, 2-3 päeva nädalas, päevas 8ak/h.

RAKVERES PIIRI 8, TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A ja JÕHVIS

PERIOODIL: RAKVERES MÄRTSIS 05, 06, 12, 13, 15, 19, 20.03.2019.

                    T, K-ti MAIS 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28.05 Tallinnas, Rakveres või Jõhvis

STARDIPAUK: kell 10.00 või kokkuleppel.

Koolituse sihtrühm: inimesed, kes soovivad omandada teadmisi valdkonna ettevõtlusest (toitlustus, sh eraelamus toidu käitlemine, jm). Seda ettevõtte käivitamise, aga ka juba tegutseva ettevõtte tasandil.

HIND: 1440 eurot ja TASUTA LÕUNA.

ÕPPEKEEL: EESTI VÕI VENE KEEL

Õpiväljundid:

1) selgitab, milline on toitlustusvaldkonna või muu teenindusvaldkonna eripära ettevõtte käivitamise seisukohalt lähtuvalt;

2) teab ettevõtluse põhimõisteid ja ettevõtte asutamise põhimõtteid, seda nii teooria, samuti seadusandluse seisukohtalt; tunneb äriseadustikku ja oskab seda endale vajalikus osas (ettevõtte käivitamisel) tõlgendada/ seda kasutada;

3) selgitab toitlustusvaldkonna osatähtust riigi majandussüsteemis, tunneb ja saab aru, millised on toitlustusvaldkonnas ettevõtte käivitamise eripärad;

4) rakendab toitlustusettevõtte põhimõtteid, seda nii asutamise, kui teenuse arenduse seisukohtalt;

5) koostab toitlustusettevõtte asutamisega kaasnevaid dokumente;

6) koostab (vajadusel) äriplaani, mida esitada sobilikule rahastajale

(7) Analüüsib toitlustusvaldkonna ettevõtte äriideed ja koostab arenduskava.

Õppe sisu

Sissejuhatus koolitusse. Ettevõtlus, mõisted, põhimõtted. Ettevõtluskeskkond ja ettevõtlusstatistika valdkonnas 8 tundi. Ettevõtte asutamine, käivitamine. Toitlustusettevõtte ja selle arendamine. Seadusandlus. Äriidee ja äriplaan 16 tundi. Toidukäitlemisest teatamine, tegevusloa taotlemine. Toitlustusettevõtte tegevusloa taotlusele lisatavad dokumendid. Toidu seadusandlus 10 tundi. Toitlustusettevõtte enesekontrolliplaani koostamine (personali tervis, isiklik hügieen, koolituskava). HCCP põhimõtted 10 tundi. Eraelamus toidu käitlemine, avalikul üritusel toitlustamine või toidu jaemüük 12 tundi.

Õppemeetodid: loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu.

Õppematerjalide loend: konspektid, näidisdokumendid.

Koolitaja andmed:

Aviva Gubaidulina  aviva.gubaidulina@gmail.com tel. 5251430

2010 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ärijuhtimine-personalijuhtimine. 11 aastat töökogemust õpetaja-koolitajana. Varasemalt töötanud 15 aastat toiduainetööstuses tehnoloog-tootmisjuhina ning Tervisekaitseametis toiduhügieeni järelevalve inspektorina.  2011 täiendanud oma teadmisi Tallinna Ülikoolis. OÜ Aviva Consult omanik.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.