Raamatupidamise E-kursus aastaringselt

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  64 ak/h HIND: 600+km eurot

STARDIPAUK: koheselt kui mobiilipangas ülekanne sooritatud või kell 10.00

KUUPÄEVAD: KOKKULEPPEL

Õppekava koostamise alus:  Raamatupidaja kutsestandart tase V.

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupp on alustavad ettevõtjad ja väikeettevõtete juhid, kes soovivad iseseisvalt korraldada väikeettevõtte finantsarvestust. Samuti sobib kursus neile, kes oma igapäevatöös ei tegele otseselt raamatupidamisega, kuid kes oma töö paremaks sooritamiseks peavad mõistma finantsarvestuse olemust.

Õppeaja kestus: toimub 8 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat.

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärk on anda ülevaade majandusarvestuse ja raamatupidamise olemusest ning valdkondadest, mis aitavad mõista raamatupidamist tervikuna.

Raamatupidamise e-kursust annab Sulle kõik vajalikud teadmised väikeettevõtte raamatupidamisest ja raamatupidaja kutsestandardi V taseme eksami sooritamiseks.

Elukestva õppe raames on kõigil huvilistel võimalik omandada väikeettevõtte raamatupidamise korraldamiseks vastavad teadmised ning oskused. Koolitus sobib ka väikeettevõtete juhtidele, kes soovivad iseseisvalt korraldada ettevõtte finantsarvestust. Kursuse koostamisel on kasutatud üle 100 lk asjakohaseid õppematerjale ning kordamisülesandeid. Koolituse materjalid saadetakse Sulle Sinu sisestatud e-posti aadressile. Pärast näidisülesannete lahendamist saadab koolitaja Sulle näidisülesannete õiged vastused. VAJALIK LUGEMIS- ja KIRJUTAMISOSKUS.

Raamatupidamise e-kursusel läbitavad teemad:
Õigusnormid ehk tavad, mis reguleerivad raamatupidamisarvestust; mõisted õigusnormidest, alusprintsiibid, varad, kohustused, omakapital, kulud, tulud, majandustehingust tulenevad muudatused ja nende mõju, algdokument, koonddokumendid, kontod ja kahekordne kirjendamine, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogudearuanne, omakapitali muutuste aruanne, lisad, raamatupidamise sise-eeskiri, tegevusaruanne, maksud, finantsarvestus, juhtimisarvestus.
Praktilised ülesanded: majandustehingute arvestus kontodel kahekordse kirjendamise põhimõttel, raha arvestus, varude arvestus, bioloogilise vara arvestus, põhivara arvestus, laenukohustuste arvestus, võlgade ja ettemaksete arvestus, maksuvõlad ja töötasu, sihtfinantseerimise arvestus, omakapitali arvestus, tulude ja kulude arvestus, pearaamatu ja käibeandmiku koostamine, raamatupidamise aastaruande koostamine, maksuarvestus, finantsarvestus.

Õppemeetodid: Paindlik õpe, näidisülesanded, peegeldav klassiruum, säästame loodust.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu tunneb ja mõistab majandusarvestuse alast terminoloogiat, raamatupidamise seadust ja RTJ-e. Tunneb varasid, kohustusi, omakapitali, kulusid, tulusid. Rakendab kahekordset kirjendamist majandustehingute arvestamisel. Koostab päevaraamatu, pearaamatu ja käibearuande. Koostab etteantud andmetel bilansi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande. Täidab maksudeklaratsioone ning analüüsib ettevõtte majandusnäitajaid rakendades finantsanalüüsialaseid teadmisi.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, töötanud AS Antista müügikorraldajana, ettevõtja. Omab raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 15 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.