Ettevõtluse kiirkursus aastaringselt

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)

KOKKU 120 ak/h, millest  56 ak/h auditoorne ja praktiline töö+ iseseisev töö 64 ak/h.

Kursus sobib ettevõtlushuvilistele sh toetuse taotlejatele. Ettevõtluse alustamise toetust on võimalik taotleda näiteks: Eesti Töötukassa, EAS ja SA Kredex. 

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A,

TARTUS SOOLA 6, RAKVERES LAI 7,

PÄRNU A.H TAMMSAARE PST 4 A/6

KÕIKIDELE OSALEJATELE NÄIDISDOKUMENDID TASUTA.

HINNA SEES ÄRIPLAANI KOOSTAMISE INDIVIDUAALNE MENTORLUS
6 AK/H 600+km
eurot.

Pakume 30 päeva tasuta nõustamist unistuste elluviimiseks!

Planeeritud grupi täitumisel, algus kell 10.00.

HIND: 1960+ km 

TALLINNAS algus kell 10.00 

5, 6, 12, 13, 19, 20, 27.10.

2, 3, 9, 10, 16, 17, 30.11

1, 2, 7, 8, 14, 15, 28.12

TARTUS ALGUS KELL 11.00  

8, 9, 15, 16, 22, 23, 30.10 

11.2020 kokkuleppel

12.2020 kokkuleppel

RAKVERES LAI 7 JA PÄRNU A.H TAMMSAARE PST 4 A/6 

12.2020 kokkuleppel

01.2021 ja 02.2021 kokkuleppel

Sihtrühm: Vähekogenud ja eelneva kogemuseta alustavad ettevõtjad, kes oma äritegevuses tunnevad puudust teadmistest ning oskustest.

Õppeaja kestus: toimub 7 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat.

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada investorile vajadusel edukas äriplaan.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu on valmis toimima ettevõtjana muutuvas keskkonnas, oskab toimida loominguliselt, oskab analüüsida, kas ettevõtlus on tema jaoks ja määratleda oma äriideed. Orienteerub ettevõtluskeskkonda kujundavates tegurites. Tunneb ettevõtte rajamise peamisi etappe. Mõistab planeerimise suurt osakaalu ettevõtte rajamisel. Teab äriplaani koostamise põhialuseid ning oskab vältida enamlevinud vigu äriplaani koostamisel. Tunneb alustava ettevõtte juhtimise põhimõtteid. Tunneb turunduse ja müügiprotsessi olulisust. Oskab koostada oma ettevõttega seonduvat eelarvet. Omandab baasteadmised, et alustada finantsprognooside koostamisega (toode, müük, investeeringud, finantseerimine). Mõistab meeskonnatöö olulisust edu saavutamisel. Koostab investorile vajadusel äriplaani.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad (36 tundi) nimetused ja mahud tundides

Ettevõtlus ja äriplaani koostamine 36h- Ettevõtluse olemus, isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid ja erinevused, kohtumine ettevõtjaga  4h. Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine. Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused 4h. Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, hind ja hinnakujundamise alused) 4h. Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt) 4h. Raamatupidamise põhialused–raamatupidamise seadus, kassa–ja tekkepõhine raamatupidamine 4h. Maksunduse alused, maksustamine- Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja sundkindlustusmaksed 8h. Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused) 4h. Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes 4h.

2. praktilise töö lühikirjeldus (20 tundi) nimetused ja mahud tundides 

Äriplaani koostamine 20 tundi- äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs 2h, väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine 2h, turundusplaani eelarve ja taktikaliste plaanide koostamine 2h, hinnakujunduse koostamine ning tasuvuspunkti analüüs  2h, äriplaani tulude plaani koostamine, äriplaani rahavoogude prognoos, äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos, äriplaani kaitsmine ja nõustamine 12 h.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu.

Õppematerjalide loend:  konspektid, näidisdokumendid.

INVESTORILE VÕTA VÕI JÄTA+ BOONUSED

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja.  Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina. Omab raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 15 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Eha Prääm MR.PETROFF GRUPP personalijuht ja müügiesindaja. Üle 25 aasta töökogemusi.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus.

Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

 

Registreeri siin