Ettevõtluse kiirkursus

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Ettevõtluse kiirkursus ka e-õppena annab õppijale võimaluse süveneda õppetöösse sobival ajahetkel ning õpikeskkonnas.  Antud keskkonda on üles laetud loetavad materjalid, mis tuleb iseseisvalt läbi töötada ja millede põhjal tuleb esitada püstitatud ülesanded. Kõikidele iseseisvatele töödele annab koolitaja personaalselt tagasisidet ning soovi korral on võimalik koolitajalt saada konsultatsiooni. 90 tundi e-õpet. E-õpe toimub kokkuleppel ja õppe kestus on 4 nädalat. Koolituse jooksul esitatakse äriplaani kavand, mille kohta annab koolitaja osalejale jooksvalt tagasisidet. Õppematerjalid edastatakse õpilase e-maili aadressile ja loetakse kättesaaduks.

Õppemeetodid: Koolitus toimub e-õppena, mis eeldab suuremat valmisolekut iseseisvalt töötada. Koolituse käigus tuleb tutvuda teoreetiliste materjalidega ning nende põhja sooritada teha praktilisi töid.

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)

KOKKU 90 ak/h, millest  48 ak/h auditoorne ja praktiline töö+ iseseisev töö 42 ak/h.

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

Kursus sobib ettevõtlushuvilistele sh toetuse taotlejatele. Ettevõtluse alustamise toetust on võimalik taotleda näiteks: Eesti Töötukassa, EAS ja SA Kredex. 

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A

TARTUS SOOLA 6,

RAKVERES LAI 7

HIND: 2000 + km

TALLINNAS algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

Aastaringselt kokkuleppel

TARTUS ALGUS KELL 11.00 või KOKKULEPPEL 

Aastaringselt kokkuleppel

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44

Aastaringselt kokkuleppel

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija vajalikud teadmised ettevõtlusest ning oskused eduka äriplaani koostamiseks.

Sihtrühm: Vähekogenud ja eelneva kogemuseta alustavad ettevõtjad, kes oma äritegevuses tunnevad puudust teadmistest ning oskustest. Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet.

Õppe alustamise nõuded: Eesti keele valdamine suhtlustasandil ja motivatsioon õppimiseks. Vähemat põhiharidus ja vanusepiirang puudub.

Õppeaja kestus: toimub 6 päeva. 8 ak-tunnine õppepäev toimub 2 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat.

Õpiväljundid: Edukas koolituse läbinu mõistab ettevõtluse olemust, omab ülevaadet äritegevuse võimalustest, tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel, saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast. Tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid, struktuuri ja oskab koostada nõuetele vastava ja teostatava äriplaani. Teab turunduse põhimõtteid, oskab turuolukorda ja ettevõtluskeskkonda analüüsida. Orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada. Oskab leida, analüüsida, kavandada äriidee rakendamist, koostada lihtsamaid turu-uuringuid, määratleda turumahtu ja oma tooteid/teenuseid turustada. Tunneb maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid. Oskab prognoosida ettevõtte tulusid, kulusid ja leida rahastamisallikaid. Teab tööohutuse ja tervishoiu nõudeid, ettevõtlusega seotud võimalusi ja riske, ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid. Koostab investorile vajadusel äriplaani.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad (36 tundi) nimetused ja mahud tundides

Ettevõtlus ja äriplaani koostamine 36h- Ettevõtluse olemus, isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid ja erinevused, kohtumine ettevõtjaga  2h. Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine. Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused 2h. Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, hind ja hinnakujundamise alused) 4h. Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt). Raamatupidamise põhialused–raamatupidamise seadus, kassa–ja tekkepõhine raamatupidamine 12h. Maksunduse alused, maksustamine- Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja sundkindlustusmaksed 8h. Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused) 6h. Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes 2h.

2. praktilise töö lühikirjeldus (12 tundi) nimetused ja mahud tundides 

Äriplaani koostamine 12 tundi- äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs, väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine 4h, turundusplaani eelarve ja taktikaliste plaanide koostamine 2h, hinnakujunduse koostamine ning tasuvuspunkti analüüs  2h, äriplaani tulude plaani koostamine, äriplaani rahavoogude prognoos, äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos, äriplaani kaitsmine 4 h.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu.

Iseseisev töö: Äriplaani koostamine. Praktiliste ülesannete esitamine.

Õppematerjalide loend:  konspektid, näidisdokumendid.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

• Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
•iseseivate tööde esitamine 100%
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
•õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal ning koolituse lõpul esitletud ja kaitstud äriplaani alusel. Hindamiskriteeriumid on kooskõlas ettevõtteid toetavate organisatsioonide nõuetega. Hindamine on mitteeristav

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta. Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Gert Häusler, 2015 Eesti Infotehnoloogia Kolledž Infosüsteemide
analüüsi rakenduskõrghariduse diplom.
Pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant, spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina. EKOMAR HG OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Registreeri siin