Kontakt

Andecus Koolituskeskus

Maksukonsultant/revident/raamatupidaja/personali-ja koolitusjuht

Kõik õigused kaitstud.

Marju Teiva

info@andecus.ee
Tel: +372 55 40 677
Reg nr: 12762241

KMKR EE102002919

Pargi 20/2, Kadrina,
Kadrina vald, Lääne-Virumaa 45201

SWEDBANK EE922200221060963089

LHV EE547700771003872111

VÕIMALIK TELLIDA INDIVIDUAALTUNDE. MÜÜGIL KINKEKAARDID!

Õppekorralduse ja kvaliteedi alused:

Vastuvõtu miinimumnõue vähemalt põhi- või keskharidus.

Õppetöö meeldivas ja õppijale sobivas õpikeskkonnas vastavalt koolitusvajadusele. Tegevuse kvaliteedi alused on kompetentsed koolitajad, mahusisukad õppematerjalid, õppija ja õpetaja-vaheline meeldiv koostöö, õpimotivatsioon ning koolitajate omandatud haridus. Tagasiside kogutakse õpilastelt elektrooniliselt kursuse lõpus.

Õppemaksu tasumine ja tagastamine.

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või maksegraafiku alusel enne kursuse algust. Koolitusest loobumisel vähem kui 5 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata. Koolituse asukohta on koolitajal õigus kokkuleppel õpilastega muuta. Vaidluste lahendamine toimub koolituslepingu sõlminud osapoolte vahel.

Pikemate kursuste korral on võimalik maksta maksegraafiku alusel. Maksegraafiku korral tuleb viimane makse tasuda enne kursuse lõppu. Hiljemalt 3 päeva enne kursuse algust saadetakse osalejale meili teel korralduslik info.

Koolitustele registreerunutele saadame kutsed, millel on täpne toimumisaeg ja koht.

EDUKAT ELUKESTVAT ÕPET!

TASEMETEST VIRTUAALNE ÕPPEKLASS 3D ja 4G- UUS TASE EUROOPA LIIDUS !

KAASUSÜLESANNE:

Eelmine nädal muutus häirivaks töökeskkond ja ma ei saanud pühenduda tööle. Kas jooksev nädal kujuneb samasuguseks?

Sihtrühm: Mõeldud eelkõige ühiskonnale- ettevõtjatele, töötajatele, riigiasutustele ja avalikkusele juhtimiskompetentside arendamiseks.

Õppeaja kestus: tasuta, paindlik elukestev õpe.

Õppe eesmärk: Omandada teadmised majandusarvestuse olulisematest valdkondadest ja põhitõdedest ja nende lahendamise võimalikkusest praktikas.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu rakendab Eesti head raamatupidamistava ja erialaga seonduvaid õigusnorme. Kasutab erialases õppes internetti

https://www.emta.ee/et

https://www.riigiteataja.ee/tervikteksti_otsing.html

http://www.kalkulaator.ee/

http://www.raamatupidaja.ee/

https://www.arvetehas.ee/

https://www.merit.ee/

https://www.eesti.ee/et/ettevotja/

http://tooelu.ee/et/Tooandjale/Tookeskkond/Tookeskkonna-ohutegurid/Psyhholoogilised-ohutegurid

http://www.ti.ee/est/tootervishoid-tooohutus/tootervishoiu-ja-tooohutuse-korraldus-ettevottes/tootervishoidu-ja-tooohutust-reguleerivad-oigusaktid

https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/avaandmed-maksulaekumine-statistika/ettevotluse-statistika-kohalike

Planeerides majandusüksuse finantstegevust, analüüsides ja hinnates asutuse finantsolukorda lähtudes majandusaasta aruandest, mille Rektor on läbi vaadanud ja Haridus-ja Teadusministeeriumile esitamiseks heaks kiitnud.

http://www.lvrkk.ee/wp-content/uploads/2015/05/majandusaastaaruanne2016.pdf

http://www.lvrkk.ee/wp-content/uploads/2016/04/LVRKK-majandusaastaaruanne-2015.pdf

http://www.lvrkk.ee/wp-content/uploads/2015/09/MAA2014.pdf

http://www.lvrkk.ee/wp-content/uploads/2015/05/majandusaasta2013.pdf

KAASUSE LAHENDUS:

KAASAAEGNE RAAMATUPIDAJA MÕTLEB:

Õppejõudude kvalifikatsioon vastas rakenduskõrgkooli õppejõududele esitatud nõuetele, kõrgkooli akadeemilisest personalist (sh külalisõppejõud) 84,95% moodustavad doktori- ja magistrikraadi või vastava haridustasemega töötajad, tugipersonalist pooltel töötajatel on magistrikraad või vastav haridustase, mis tagab heal tasemel põhiprotsessi läbiviimise ja seeläbi kõrgkooli jätkusuutlikkuse.

KUID EI MÕISTA: miks on majandusaasta tulemusaruanne –1 869 500,40 2016.aastal
                                                                                                          –1 958 395,32 2015.aastal?

TEADSIN: et tulemusaruanne on asutuse visiitkaart ja peaks nagu olema + märgiga.

KAASAEGNE PERSONALIJUHT MÕTLEB:

Rektor kinnitab oma vastutust lehekülgedel 10 kuni 12 toodud Lääne-Viru
Rakenduskõrgkooli 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab
oma parimas teadmises, et:

Rektori kinnitus raamatupidamise aastaaruandele Rektor kinnitab oma vastutust lehekülgedel 12 kuni 17 toodud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli finantsseisundit, majandustulemusi.

KUID EI MÕISTA: kuidas on värbamises ja valikus nii suured möödalaskmised, sest 2015. aasta tulemusaruanne on vastava tasemega. Õppejõudude kvalifikatsioon vastas rakenduskõrgkooli õppejõududele esitatud nõuetele, kõrgkooli akadeemilisest personalist (sh külalisõppejõud) 84,95% moodustavad doktori- ja magistrikraadi või vastava haridustasemega töötajad, tugipersonalist pooltel töötajatel on magistrikraad või vastav haridustase, mis tagab heal tasemel põhiprotsessi läbiviimise ja seeläbi kõrgkooli jätkusuutlikkuse. Kõrgkooli viimased kolm majandusaasta aruannet tulevad välja nagu tavaliselt, kuigi sooviti parimat.

2016. aastaÕppejõudude kvalifikatsioon vastas rakenduskõrgkooli õppejõududele esitatud nõuetele, kõrgkooli akadeemilisest personalist (sh külalisõppejõud) 85,4% moodustavad doktori- ja magistrikraadi või vastava haridustasemega töötajad, tugipersonalist pooltel töötajatel on magistrikraad või vastav haridustase, mis tagab heal tasemel põhiprotsessi läbiviimise ja seeläbi kõrgkooli jätkusuutlikkuse.

TEADSIN: kui asutus ei suuda jätkusuutikult toimida, siis tuleb personal välja vahetada ja tellida endale personaalne koondaja. Riigikool esindab riiki ja personal peaks kandma ka vastavaid väärtushinnanguid ning olema eeskujuks oma käitumisega kogu ühiskonnale.

KAASAEGNE REVIDENT MÕTLEB:

Personali koolitamisel lähtutaks arenguvestluse tulemustest ja kõrgkooli strateegilistest eesmärkidest. 2016. aastal moodustasid õppejõudude ja töötajate koolituskulud ca 24 000
eurot.
  2015. aastal moodustasid õppejõudude ja töötajate koolituskulud ca 27 242 eurot, mis on 33% rohkem kui eelmisel aastal.

KUID EI MÕISTA: kas siis õppejõudude ja töötajate koolitustel ei hakka midagi külge või õppimisvõime on langenud alla Lääne-Virumaa keskmise. Kas kooli personal on teadlik sisekoolitustest ja kulupool läheb oluliselt väiksemaks? Riigile ja maksumaksjale oluliselt soodsam, taskukohasem ning majandusaasta aruanne läheks oluliselt paremaks. Maksuamet korraldab ju tasuta koolitusi!

Kas koolitusarvete taga on tegelikult õigesti kajastatud majandustoimingud või see on lihtsalt skeem rahavoogude tekitamiseks? Millises koolis ja kui väärika hariduse on omandanud kohaliku rakendkõrgkoolile audiitorteenust pakkuv ettevõte? Millise haridustasemega hindaja on läbi viinud kõrgkooli sise- ja välishindamise?

TEADSIN: et, omandatud haridus on kapital kogu eluks, sest õppisin vastava tasemega koolis.

JUBA KESKHARIDUSE TASEMEL ON MAJANDUSE TUNNIS TEEMAKS MINA JA MAJANDUS.

RIIGIEELARVE JÄLLE DEFITSIIDIS.

TÄIENDAV PÕHJENDUS: Lääne-Viru Rakendkõrgkool kuulutab avalikult koolitusvõimaluste kohta Töötukassa koolituskaardi alusel 9. jan.2015 Kuulutaja paberkandjal ja digikujul. SAADAVAL HÄSTIVARUSTATUD RAAMATUKOGUDES JA DIGIKUJUL KODUDES TASUTA.

KAASAEGNE ÕPETAJA/KOOLITAJA MÕTLEB:

Kuidas saab teisi õpetada ja koolitada, kui kõrgkooli majandusaasta aruanne on vastavate näitajatega. Kas omandatud haridusteel ei ole midagi külge hakanud või puudub õppimisvõime kogu personalil? Asutuse visiitkaart missugune- ei päästa ka enam elukestev õpe.

KUID EI MÕISTA: Kellele on üldse vaja sellist kooli, kas riigile või ühiskonnale?

Võimalik, et koolituste käigus omandatud materjalid müüakse kohalikus kõrgkoolis rakenduskõrgharidusena Haridusministeeriumile maha, sest personalil puudub kompetents ise midagi teha nt. õppematerjale koostada.

TEADSIN: et, Haridus-ja Teadusministeerium on töötanud välja vastavad seadused, kus on kirjas haridustöötajate kvalifikatsiooni- ning kompetentside nõuded kogu personalile.

Õppemeetodid: kaasav õpe, säästame loodust, aega ja raha.

Kaasuse lahenduse võib saata Maksu- ja Tolliameti http://www.emta.ee/et

– CUM LAUDE LÕPETANU REKTORI VASTUVÕTT JA PAREM TULEVIK.

KOGUKAHJUM VÕIB ÜLETADA ALGINVESTEERINGU SUUREL MÄÄRAL.

ÕPI SELGEKS SIIRDEHIND !

http://www.emta.ee/sites/default/files/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/siirdehind/siirdehinna_maaramise_juhend_2011.pdf

http://www.emta.ee/sites/default/files/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/siirdehind/oecd_tp_tolge_050120071.pdf

MAKSU- JA TOLLIAMET KAITSEB MAKSUMAKSJAID!

PÕHJENDUS:

https://www.riigiteataja.ee/akt/109022016004?leiaKehtiv

https://www.riigiteataja.ee/akt/121062016024?leiaKehtiv

https://www.riigiteataja.ee/akt/112012016010

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015004

https://www.fi.ee/et/tarbijale/millal-poorduda-finantsinspektsiooni-poole/rikkumisest-teavitamine