Kodulehe loomine ja haldamine WordPressiga

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6  või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI, RAKVERE PÕIK 5 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU GRUPI TÄITUMISEL

29.07-31.07

5.08-30.08

12.08-30.08

21.08-30.08

3.09- 30.09

11.09-30.09

18.09-30.09

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel oskab õppija luua ja hallata kodulehte WordPressiga.

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)

30 ak/h, millest 26 ak/h auditoorne praktiline töö ja iseseisev töö 4 ak/h.

9 ak-tunnine õppepäev.

Iseseisev töö on kodulehe loomine ja haldamine.

Sihtrühm: Koolitusele on oodatud kõik, väikeettevõtjad ja alustavad ettevõtjad, kes soovivad ise luua ja hallata oma veebilehte, kasutades selleks WordPress sisuhaldustarkvara.

Õppe alustamise nõuded:
Koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise kogemus alg- või kesktasemel. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 9 ak-tunnine õppepäev, toimub 3 korda nädalas.

Õppe sisu:

  1. Sisuhaldustarkvara valik, veebimajutus;
  2. Installeerimine ja kasutajaliides;
  3. Seadistamine, sisuloome;
  4. Kujundus;
  5. Lisafunktsionaalsused, pluginad;
  6. Veebigraafika;
  7. Turvalisus.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:
• loob kodulehele kujunduse;
• haldab postitusi ja menüüsid;
• lisab kodulehele tasuta lisafunktsionaalsusi – mitmekeelsus, pildigaleriid,
tagasisidevormid, asukohakaardid jm;
• tagab kodulehe turvalisuse.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

Õpingud loetakse lõpetatuks ja väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud õppetöös 80% ning koolituse lõpul koostatud koduleht. Koolitusel hinnatakse praktilistes tegevustes ja aruteludes osalemist. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktilise töö.

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Hindamismeetodid – mitteeristav hindamine.
Hindamiskriteerium-sooritab ettenähtud praktilised ülesanded.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

ÕppemeetodidNäitlikustatud loengud ning praktilised tööd arvutil

Õppematerjalide loend: konspektid. Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Läbinud erinevaid arvutikoolitusi. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.