Tööalane inglise keel B1 tasemele

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

e-keskkond ZOOMGoogle Meet

HIND: 2500

KOOLITUS TOIMUB KAHE KUU JOOKSUL GRUPI TÄITUMISEL AASTARINGSELT

2.08-30.09

5.09-31.10

12.09- 30.10

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)

Õppe kogumaht: 120 ak/t, millest 60 kontaktõpe ja 60 ak/h iseseisev töö.

Õppeaja kestus: toimub kahe kuu jooksul 10 päeva, õppepäev on 6 ak/h.

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Sihtgrupp – Täiskasvanud keelehuvilised

Eesmärk
Õpilasel on tööalane suhtlemisoskus vastavalt B1 tasememoodulile.

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
• Saab kuulamisel aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, reisimine, vaba aeg jne
• Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane
• Saab lugemisel aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest
• Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid
• Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused)
• Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

Õppesisu
Suuline väljendusoskus: vestlusfraaside valimine ja kasutamine vastavalt etteantud olukorrakirjeldusele; sõnavara lünkharjutused; konverentsi toimumispaiga kohase sõnavara kokku sobitamise harjutused; rühmatööna vestlus konverentsil; enda, oma töö ning organisatsiooni tutvustamine; inimestega tutvumine, nende kirjeldamine; vestluse alustamine ja käigus hoidmine; suhtlemine konverentsil; konverentsisõnavara; sobiva vestlusteema eristamine mittesobivast; õpilane oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast-silma vestlust.

Lugemine: ebasobivate vestlusteemade äratundmine valides etteantud loendist.

Kuulamine: pildi ja kuuldud kirjelduse kokku sobitamine; kuulamise põhjal lühiinformatsiooni kirjapanemine; vestlusfraaside täiendamine varasemalt kuuldu põhjal; konverentsiteemalise kuulamisteksti mõistmine (ärireisi kava, suhtlemine konverentsil).

Kirjutamine, grammatika: korrektsete küsilausete moodustamine etteantud sõnadest ning küsimustele sobiva vastuse kirjutamine; valikvastustega harjutus õigete verbivormide, eessõnade, artiklite kohta; lünkade täitmine ja lausete moodustamine; õigekirja ja häälduse harjutused.

Õppemeetodid
Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Dialoogid, rollimängud, grupi- ja paaristöö jm, ka grammatikaharjutusi baasteadmiste omandamiseks, lugemis- ja kuulamisharjutusi õige häälduse juurutamiseks ning kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamiseks. 

Kursus viiakse läbi rühmatunnis, kuid vajadusel on pakkuja valmis tagama ka individuaaltunde. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada koolitatavad ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.
Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Koolitaja andmed:

Tiina Sakk 2004 Tallinna Ülikool kasvatusteaduste bakalaureus, lisaeriala inglise keel, omab 20 aastast inglise keele õpetaja kogemust Eestis ja Iirimaal. Läbitud koolitused TEFL (Teaching English as a Foreign Language), Language Centre of Ireland,Dublin, Iirimaa. Train the Trainer, New Links Training Solutions, Waterford, Iirimaa.

B1 tase

Mõistmine: Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal nagu töö, kool, vaba aeg jmt. Saab hakkama välisriigis, kus võõrkeelt räägitakse. Mõistab aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete sisu, mis on teda huvitaval teemal. Mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest või tema tööga seotud sõnadest. Isiklikes kirjades saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest.

Rääkimine: Saab hakkama välisriigis, kus võõrkeelt räägitakse. Võib vabalt laskuda vestlusse tuttaval või endale huvi pakkuval teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja igapäevatoimingud. Oskab lihtsalt seostatud lausetega kirjeldada sündmusi, unistusi ja eesmärke. Suudab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid.

Kirjutamine: Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või endale huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

Hindamismeetodid ja- kriteeriumid:

mitteeristav hindamine (õpiväljundite saavutamist hinnatakse pideva õppetöö ja ettenähtud ülesannete sooritamise põhjal). Kirjalikke ja suulisi ülesandeid hinnatakse lävenditulemusena „arvestatud“ või „mittearvestatud“.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Õpingute lõpetamise nõuded: Koolituse lõpetaja, kes on täitnud õppekava täies mahus
või vähemalt 75 % ning sooritanud lõputesti, väljastatakse koolituse tunnistus. Tõend
väljastatakse juhul, kui õppija on läbinud õppekavast alla 75% .

Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.