Tööalane inglise keel B1 tasemele

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppe kogumaht: 120 ak/h, millest 90 kontaktõpe ja 30 ak/h iseseisev töö.
Hind: 1500+km,

STARDIPAUK: kell 10.00 või 13.00 grupi täitumisel. MINIGRUPP.

KUUPÄEVAD: KOKKULEPPEL kaks korda nädalas. Algus 09.2019 või 10.2019.

RAKVERES LAI 7 või kokkulepitud asukohas.

Sihtgrupp – Täiskasvanud keelehuvilised

Eesmärk
Õpilasel on tööalane suhtlemisoskus vastavalt B1 tasememoodulile.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• Saab kuulamisel aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, reisimine,
vaba aeg jne
• Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane
• Saab lugemisel aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest
• Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid
• Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid,
töö, reisimine ja päevasundmused)
• Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

Õppesisu
Suuline väljendusoskus: vestlusfraaside valimine ja kasutamine vastavalt etteantud olukorrakirjeldusele; sõnavara lünkharjutused; konverentsi toimumispaiga kohase sõnavara kokkusobitamise harjutused; rühmatööna vestlus konverentsil; enda, oma töö ning organisatsiooni tutvustamine; inimestega tutvumine, nende kirjeldamine; vestluse alustamine ja käigus hoidmine; suhtlemine konverentsil; konverentsisõnavara; sobiva vestlusteema eristamine mittesobivast; õpilane oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast-silma vestlust.

Lugemine: ebasobivate vestlusteemade äratundmine valides etteantud loendist.

Kuulamine: pildi ja kuuldud kirjelduse kokkusobitamine; kuulamise põhjal lühiinformatsiooni kirjapanemine; vestlusfraaside täiendamine varasemalt kuuldu põhjal; konverentsiteemalise kuulamisteksti mõistmine (ärireisi kava, suhtlemine konverentsil).

Kirjutamine, grammatika: korrektsete küsilausete moodustamine etteantud sõnadest ning küsimustele sobiva vastuse kirjutamine; valikvastustega harjutus õigete verbivormide, eessõnade, artiklite kohta; lünkade täitmine ja lausete moodustamine; õigekirja ja häälduse harjutused.

Õppemeetodid
Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis, kuid vajadusel on pakkuja valmis tagama ka individuaaltunde. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada koolitatavad ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.
Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Koolitaja andmed:

Tiina Sakk 2004 Tallinna Ülikool kasvatusteaduste bakalaureus, lisaeriala inglise keel, omab 10 aastast inglise keele õpetaja kogemust Eestis ja Iirimaal. Läbitud koolitused TEFL (Teaching English as a Foreign Language), Language Centre of Ireland,Dublin, Iirimaa. Train the Trainer, New Links Training Solutions, Waterford, Iirimaa.

B1 tase

Mõistmine: Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal nagu töö, kool, vaba aeg jmt. Saab hakkama välisriigis, kus võõrkeelt räägitakse. Mõistab aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete sisu, mis on teda huvitaval teemal. Mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest või tema tööga seotud sõnadest. Isiklikes kirjades saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest.

Rääkimine: Saab hakkama välisriigis, kus võõrkeelt räägitakse. Võib vabalt laskuda vestlusse tuttaval või endale huvi pakkuval teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja igapäevatoimingud. Oskab lihtsalt seostatud lausetega kirjeldada sündmusi, unistusi ja eesmärke. Suudab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid.

Kirjutamine: Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või endale huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Registreeri siin