Tööalane inglise keel B2 tasemele

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppe kogumaht: 120 ak/t, millest 90 kontaktõpe ja 30 ak/h iseseisev töö.
Hind: 1500+km.

10.00 või 13.00 grupi täitumisel kokkuleppel. MINIGRUPP.

KUUPÄEVAD: KOKKULEPPEL kaks korda nädalas. Algus 09.2019 või 10.2019.

RAKVERES LAI 7 või kokkulepitud asukohas.

Sihtgrupp – Täiskasvanud keelehuvilised

Eesmärk
Õppijal on B2 tasemel inglise keele oskus kõikides osaoskustes.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• Mõistab keerukate, abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma
• Oskab luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
• Tuleb toime nii sotsiaalse suhtlemise (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui ka informatsiooni vahetamisega
• Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja eesmärke ning põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane
• Oskab koostada keskmiselt rasket teksti.

Õppesisu
Suuline väljendusoskus: kõneluse olukohane alustamine, jätkamine ja lõpetamine; käibefraaside kasutamine, et kõnevooru hoides mõtte sõnastamiseks aega võita; soovituste andmine; võimaluste arutelu; suulise kokkuvõtte tegemine loetu põhjal; kahe võimaliku seisukoha (plusside ja miinuste) esitamine; aktiivne osalemine tavalises või ka vähemtavalises ametlikus arutelus; adekvaatne oma mõtete ja arvamuste väljendamine; kõnevooru võtmine; arutellu sekkumine;

Lugemine: iseseisev lugemine, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja lugemise eesmärgist; kiiresti laia teemaringi käsitlevate tekstide sisu tabamine.

Kuulamine: arusaamine kõigest olulisest, kui kõne on selge ja teema tuttav (töö, reisimine, vaba aeg jne); mõõdukas tempos ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust arusaamine, kui need käsitlevad päevateemasid; kuuldu mõistmine nii endale tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel; loogilise ülesehitusega sõnavõttude ja ettekannete mõistmine piisavalt hästi, et teha märkmeid.

Kirjutamine: teksti kirjutamine oma erialase töö ja tööülesannete kohta; vestluskaaslasega vestluse põhjal põhipunktide kirjutamine tema töö ja tööülesannete kohta, e-kirja kirjutamine ja e-kirjadele vastamine.

Õppemeetodid
Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis, kuid vajadusel on pakkuja valmis tagama ka individuaaltunde. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada koolitatavad ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.
Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Koolitaja andmed:

Tiina Sakk 2004 Tallinna Ülikool kasvatusteaduste bakalaureus, lisaeriala inglise keel, omab 10 aastast inglise keele õpetaja kogemust Eestis ja Iirimaal. Läbitud koolitused TEFL (Teaching English as a Foreign Language), Language Centre of Ireland,Dublin, Iirimaa. Train the Trainer, New Links Training Solutions, Waterford, Iirimaa.

B2 tase

Mõistmine: Mõistab keerukaid abstraktsel või konkreetsel teemal kirjutatud tekste ning saab aru erialase mõttevahetuse tuumast. Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi keerukamatest nüanssidest. Mõistab televisioonisaadete ja filmide sisu. Loeb artikleid aktuaalsetel teemadel, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Mõistab lugeda kaasaegset kirjandust.

Rääkimine: Oskab spontaanselt ja ladusalt vestelda võõrkeelt emakeelena kõneleva inimesega. Oskab oma seisukohti tuttavates olukordades väljendada ja põhjendada. Oskab selgelt ja üksikasjalikult käsitleda enda huviala laias teemaderingis. Selgitab oma seisukohti erinevates küsimustes, tuues välja poolt- ja vastuargumendid.

Kirjutamine: Oskab kirjeldada endale huvi pakkuvaid teemasid. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, kommenteerida ja oma seisukohti põhjendada.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Registreeri siin