Juhtimisarvestus Excelis

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A  või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

29.07-16.08

5.08-31.08

12.08-31.08

2.09-30.09

9.09-30.09

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU JOOKSUL GRUPI TÄITUMISEL

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  60 ak/h, millest 30 auditoorne praktiline töö ja 30 ak/h iseseisev töö. Õppepäev on 10 ak/h.

Iseseisev töö 30 ak/h: Konkreetse ettevõtte analüüs ja juhtimisotsuste tegemine Excelis ja esitluse koostamine.

Õppekavarühm: Rahandus, pangandus ja kindlustus. 

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele teoreetilised ja praktilised oskused mikro-ja väikeettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks Excelis.

Sihtrühm: Raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, finantsjuhid ja muud huvilised, kellel on vaja hinnata ja analüüsida ettevõtte kulutusi toodetele ja teenustele, arvutada omahinda ja koostada eelarveid. Kursuse läbimiseks on vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest.

Õppe alustamise tingimused: Kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna algpõhimõtted ning kes valdavad eesti keelt. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu. Veebikoolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos  MS Excel programmiga.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva järjest. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

• liigitab kulusid ja arvestab erinevate majandusüksuste toodete/teenuste omahinda ning tasuvuspunkti, rakendades kuluarvestuse meetodeid Excelis;
• analüüsib finantsaruandeid, kasutades finantsaruannete hälbeanalüüsi (horisontaal- ja vertikaalanalüüs, trendianalüüs) ning suhtarvude ja KMK analüüsi lihtsamaid meetodeid Excelis;
• sõnastab ja rakendab majandusüksuse finantstegevuse planeerimise ja eelarvestamise lihtsamaid protseduure, meetodeid ja mudeleid Excelis.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

 • 1. Kulude liigitamine ja kuluarvestuse terminoloogia, omahinna arvestus
 • 1.1 Kulude klassifitseerimine- kululiigid, kulukohad, kulukandjad.
 • 1.2 Kuluarvestussüsteemid (tellimuspõhise kuluarvestuse olemus (job order costing) ja protsessipõhine kuluarvestus (process costing).
 • 1.3 Muutuvkulu- ehk osakuluarvestus (variable costing) ja täiskuluarvestus (absorption costing.)
 • 1.4 Toodete, teenuste omahinna kalkuleerimine.
 • 1.5 Ettevõtte tasuvuspunkti kalkuleerimine (tasuvuspunkt ühikutes ja rahas; tasuvuspunkt kulude muutumisel).
 • 2. Eelarvestamise alused
 • 2.1 Eelarvete liigid ja koostamise eesmärgid.
 • 2.2 Eelarve koostamiseks kasutatavad protseduurid, meetodid ja mudelid.
 • 2.3 Ettevõtte koondeelarve olemus (master budget), põhitegevuse koondeelarve (operating budget) ja finantseelarved.
 • 2.4 Kuluarvestuse meetodite kasutamine eelarvestamisel.
 • 3.Finantsanalüüs -trendianalüüs. Statistika kasutamine finantsaruannete analüüsimisel
 • 3.1 Ühismõõtsustatud (Common-size) aruanded.
 • 3.2 Horisontaalanalüüs (hälvete- ja trendianalüüs) ja vertikaalanalüüs.
 • 3.3 Dünaamika näitarvud: absoluutjuurdekasv, kasvuindeks, kasvutempo, juurdekasvuindeks.
 • 3.4 Keskmised: aritmeetiline, geomeetriline, harmooniline ja kronoloogiline.
 • 4.Finantsanalüüs -Suhtarvuanalüüs (Ratio Analysis)
 • 4.1 Likviidsusnäitajad: sh Maksevalmidus, maksevõimekordaja, happetest, Acid Test, Quick Ratio), kohene (vahetu) maksevalmidus (Cash Ratio); Lühiajaliste kohustuste kattekordaja, lühivõlgade üldine kattekordaja, maksevõime tase, Current Ratio) Käibekapital (Working Capital).
 • 4.2 Kapitali struktuuri ja finantsvõimenduse suhtarvud: sh Võlakordaja, võlakoormus (Debt to Assets või Debt to Equity Ratio); Soliidsuskordaja (Solidity).
 • 4.3 Kasumimarginaalid: sh Bruto-/äri-/puhas-kasumi marginaalid (Gross profit/EBIT/Net profit margins).
 • 4.4 Tasuvuse/rentaabluse suhtarvud: sh Omakapitali (puhas) rentaablus (Return on Equity, ROE); Vara (äri/puhas) rentaablus (Return on Assets, ROA).
 • 4.5 Toimimis (aktiivsus, intensiivsus) suhtarvud: sh Vara käibesagedus(kordaja)/-välde (periood) (Assets Turnover); Varude käibesagedus(kordaja)/välde(periood); Ostjate arvete laekumisperiood (käibevälde) (Collection period, Days in sales outstanding – DSO).
 • 5. Kulu-maht-kasum analüüs
 • 5.1 KMK analüüsi lihtsamad meetodid, kulude käitumine erinevate tegevusmahtude puhul.
 • 6. Raha ajaväärtus
 • 6.1 Liht- ja liitintressi olemus.
 • 6.2 Üksiksumma ja annuiteedi tulevane väärtus (Future Value, FV).
 • 6.3 Üksiksumma ja annuiteedi nüüdisväärtus (praegune väärtus, Present Value, PV).
 • 6.4 Raha ajaväärtuse intressitegurite tabelite kasutamine.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu, praktilised ülesanded,

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

• Osavõtt vähemalt 100% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis, grupitöödes osalemine tunnis ja sooritanud ja õigeaegselt esitanud iseseisva töö.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele.
• Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine ülesannete lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ja põhjendatud vastavalt seadusest tulenevatest nõuetest ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

• Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

 1. Jaan Alver, Lauri Reinberg. Juhtimisarvestus. Tallinn, Deebet, 2002
 2. Sander Karu, Villu Zirnask. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. Rafiko. Tartu, 2004
 3. Sander Karu. Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, I osa. Rafiko, 2008
 4. Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts. 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. Rafiko, 2010
 5. Lektori poolt koostatud õppematerjalid ja õppeülesanded, sh e-õppematerjalid