Juhatuse liikme õiguslik seisund

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 16 ak/h, millest 8 ak/h auditoorne töö ja 8 ak/h iseseisevtöö

Iseseisevtöö on kaasusülesannete lahendamine.

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

HIND: 1600

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

või e-keskkond ZOOM

Aastaringselt kokkuleppel

TARTUS SOOLA 6 algus kell 11.00 või KOKKULEPPEL või e-keskkond ZOOM

Aastaringselt kokkuleppel

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM

JÕHVI, RAKVERE PÕIK 5 või e-keskkond ZOOM

Aastaringselt kokkuleppel

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised juhatuse liikme õiguslikust regulatsioonist ja sellega seotud õigusaktidest.

Sihtgrupp: Juhid, ettevõtjad, juhatuse liikmed, personalitöötajad, juhiabid, raamatupidajad

Õppe alustamise nõuded: soovitavalt vähemalt keskharidus. 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

Tunneb juriidilise isiku eri liikide juhatuse liikme õiguslikku regulatsiooni. Oskab kasutada erinevate õigusharude õigusallikaid tüüpiliste kaasuste lahendamisel, mis puudutavad juhatuse liikme õigusi, kohustusi ja vastutust.

Õppesisu

Juhatuse liikme tegevuse õiguskeskkond ja allikad • Juhatuse liikme valimine, esitatavad nõuded ja piirangud • Juhatuse liikme tagasikutsumine ja tagasiastumine, kohustused: hoolsuskohustus, lojaalsuskohutus • Juhatuse liikme lepingu õiguslik olemus, lepingu sisu ja praktilised soovitused, sotsiaalsed garantiid • Juhatuse liikme vastutuse mõiste ja liigid: tsiviilõiguslik vastutus, karistusõiguslik vastutus, vastutus maksuõigusrikkumiste eest

Õppemeetodid: loeng, seminar, praktilised ülesanded

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt 100% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste kaasusülesannete lahendamine.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele
• Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine ülesande lahendamise teel. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav

Õppematerjalide loend:  

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.