Täiskasvanute koolitaja koolitus

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet 

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI, KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU KOKKULEPPEL KAHE KUU JOOKSUL GRUPI TÄITUMISEL

1.08- 30.09

10.08-30.09

2.09- 30.09

5.09- 30.10

12.09- 31.10

1.10-30.11

Koolituse sisu vastab täiskasvanute koolitaja kutsestandardi taseme 5 ja 6 nõuetele ning õppe lõppedes on Sul valminud kutse taotlemiseks vajalik e-portfoolio kavand. Kutset andev organisatsioon on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras.

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  160 ak/h, millest 40 auditoorne ja praktiline töö ja 120 ak/h iseseisev töö. Õppepäev on 10 ak/h.

Õppekavarühm: Aineõpetaja koolitus

Õppe alustamise nõuded: Keskharidus või sellega võrdsustatud haridustase, arvutikasutamise oskus ja eelnev koolitamise kogemus on soovituslik.

Koolituse eesmärk:  Koolituse eesmärgiks on täiskasvanute koolitajate kompetentside kujundamine ja täiustamine, et koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi kasutada oma töös koolitajana ja/või koolituste korraldajana.

Sihtrühm: Täiskasvanute koolitaja koolitusele ootame alustavaid koolitajaid ja neid, kes soovivad täiendada oma koolitamise oskused tööks täiskasvanutega.

Õppeaja kestus: toimub kahe kuu jooksul 4 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

 • koostab nõuetele vastava õppekava;
 • analüüsib end motiveeriva õpikeskkonna loojana;
 • valib õppijast lähtuvad õppe- ja hindamismeetodid;
 • selgitab, kuidas tuleb toime keerukate olukordadega täiskasvanute koolitusel;
 • selgitab grupiprotsesside juhtimist täiskasvanute koolitusel;
 • analüüsib ennast täiskasvanute koolitajana kasutades selleks täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise vormi.

Õppe sisu (peamised teemad);

 • Sissejuhatus täiskasvanute koolitajate koolitusse;
 • Täiskasvanute koolituse eripära, täiskasvanukoolituse põhiprintsiibid ning koolitaja kutse-eetika;
 • Sissejuhatus eneserefleksiooni. Professionaalse arengu astmed;
 • Õppemeetodid ning nende kasutamine. Eetilised aspektid koolitusel;
 • Aktiivõppemeetodid täiskasvanute koolitamisel.
 • Minitunni läbiviimine;
 • Motiveeriva õpikeskkonna kujundamise võimalused;
 • Täiskasvanuharidust ja -koolitust reguleerivad õigusaktid.
 • Koolitaja kutse taotlemise üldnõuded. Õppekavade koostamise üldnõuded;
 • Koolitus- ja arendustegevus ettevõttes;
 • Õpivajaduste väljaselgitamine;
 • Keerukate olukordadega toimetulek koolitusel, koolitaja läbipõlemise ennetamine;
 • Grupiprotsesside juhtimine täiskasvanute koolitusel;
 • Õppematerjalide ja esitluse koostamine, e-portfoolio koostamise võimalused;
 • Erivajadustega õppija klassiruumis;
 • Õppeprotsessi hindamine. Õppekava rühmakonsultatsioonid;
 • Õppivad kogukonnad, koostöövõrgustikud;
 • Eneseanalüüsi ja -refleksiooni meetodid õpperühmas. Õppijate areng, enesejuhtimine ja rollide võtmine;
 • Eneseanalüüsi koostamine.

Õppemeetodid: Koolitusel kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid, ümberpööratud klassiruumi meetodit, juhtumianalüüse, praktilisi töid ning iseseisvat tööd. Koolitusel viiakse läbi tagasisidega minitund ning kasutatakse vastastikust hindamist.

Iseseisev töö 120 ak/h: Iseseisvaks tööks on alljärgnevate praktiliste tööde esitamine:

 • enesetutvustuse ja enda arenguvajaduse analüüsi koostamine;
 • erialase kirjandusega tutvumine;
 • minitunniks ettevalmistamine,
 • õppekava koostamine;
 • eneseanalüüsi koostamine täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks valmistumise vormil

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

• Osavõtt vähemalt 100% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste tööde esitamine.

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Koolitusel osaleja esitab vähemalt 4 praktilist tööd:

 • tutvustab ennast ja selgitab enda õpihuvi kirjalikult;
 • viib läbi ühe minitunni, koostades selleks tunnikava, jaotusmaterjalid ning analüüsib enda sooritust;
 • esitab oma planeeritava koolituse kohta õppekava, mis vastab „Täiskasvanute koolituse seaduse“ ja „Täienduskoolituse standardi“ nõuetele;
 • esitab eneseanalüüsi etteantud vormil.
  Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

• Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Koolitusel osalejad saavad õppematerjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele.
Lisaks soovituslik lugemine:
Märja, Lõhmus ja Jõgi (2003) Andragoogika
Märja, Lõhmus ja Jõgi (2021) Andragoogika
Jarvis, P. (1998). Täiskasvanuharidus & pidevõpe. Teooria ja praktika. Tallinn: SE & JS.
Täiskasvanute koolituse seadus (Riigiteataja)
Täienduskoolituse standard
OSKA uuringud
Kutsekoda.ee
Haridus- ja Teadusministeerium
Märja, T (koostaja) (2011) Koolitaja käsiraamat. ETK Andras
Karm, M (2013) Õppemeetodid kõrgkoolis SA Archimedes
Valgmaa, R.; Nõmm, E (2008) Õpetamisest: Eesmärgist teostuseni. Eesti Vabaharidusliit
Aruväli, S., Kaldas, H., Pilli, E., Reppo, S (2016) Juhendamterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks. HTM
Lisaks veel mitmed teised koolitaja poolt tunnis viidatud allikad.