Väikeettevõtte raamatupidamine koos tarkvaraga aastaringselt

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  84ak/h, millest 48 kontaktõpe ja

36 ak/h iseseisev töö. Õppepäev on 8 ak/h.

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A,

TARTUS SOOLA 6, RAKVERES LAI 7,

PÄRNU A.H TAMMSAARE PST 4 A/6

HIND:  1920+km

TALLINNAS algus kell 10.00

1, 7, 8, 14, 15, 28.12

11, 12, 18, 19, 25, 26.01

TARTUS ALGUS KELL 11.00

4, 10, 11, 17, 18, 28.12.2020

7, 8, 14, 15, 28, 29. 01.2021 

RAKVERES LAI 7 JA PÄRNU A.H TAMMSAARE PST 4 A/6

12.2020 kokkuleppel

01.2021 ja 02.2021 kokkuleppel

Õppekava koostamise alus:  Raamatupidaja kutsestandart tase V.

Sihtrühm: Alustavad ettevõtjad ja väikeettevõtete juhid, kes soovivad iseseisvalt korraldada väikeettevõtte finantsarvestust. Samuti sobib kursus neile, kes oma igapäevatöös ei tegele otseselt raamatupidamisega, kuid kes oma töö paremaks sooritamiseks peavad mõistma finantsarvestuse olemust.

Õppeaja kestus: toimub 6 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas.

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärk on anda ülevaade majandusarvestuse ja raamatupidamise olemusest ning valdkondadest, mis aitavad mõista raamatupidamist tervikuna.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu tunneb ja mõistab majandusarvestuse alast terminoloogiat, raamatupidamise seadust ja RTJ-e. Tunneb varasid, kohustusi, omakapitali, kulusid, tulusid. Rakendab kahekordset kirjendamist majandustehingute arvestamisel. Koostab päevaraamatu, pearaamatu ja käibearuande. Koostab etteantud andmetel bilansi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande. Teab ja oskab täita vajadusel maksudeklaratsioone.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad (12 tundi) nimetused ja mahud tundides

Õigusnormid, tavad mis reguleerivad raamatupidamisarvestust; mõisted õigusnormidest, alusprintsiibid, varad, kohustused, omakapital, kulud, tulud, majandustehingust tulenevad muudatused ja nende mõju, algdokument, koonddokumendid, kontod ja kahekordne kirjendamine, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogudearuanne, omakapitali muutustearuanne, lisad, raamatupidamise sise-eeskiri, tegevusaruanne, maksud ja kulujuhtimine. Erinevad tööõiguslikud suhted. Ülevaade raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja FIE raamatupidamine.

2. praktilise töö lühikirjeldus (36 tundi) nimetused ja mahud tundides 

Majandustehingute arvestus kontodel kahekordse kirjendamise põhimõttel, raha arvestus, varude arvestus, bioloogilise vara arvestus, põhivara arvestus, laenukohustuste arvestus, võlgade ja ettemaksete arvestus, maksuvõlad ja töötasu, sihtfinantseerimise arvestus, omakapitali arvestus, tulude ja kulude arvestus, pearaamatu ja käibeandmiku koostamine, raamatupidamise aastaaruande koostamine, maksuarvestus.

Kursusel kasutatakse tarkvara 2 päeva ja ülejäänud õppepäevad lähtuvad kutseeksami nõuetest.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu, praktikum.

Õppematerjalide loend:  konspektid koos ülesannetega.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja.  Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina. Omab raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 15 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Gert Häusler Pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant, spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

 

 

Registreeri siin