Väikeettevõtte raamatupidamine „Merit Aktiva“ ja „Merit Palk“ praktikum

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet 

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI, RAKVERE PÕIK 5 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

20.05-31.05

22.05-31.05

27.05-31.05

5.06-30.06

10.06-30.06

17.06-30.06

2.07-31.07

15.07-31.07

4.09-30.09

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  32 ak/h, millest 8 auditoorne töö ja 24 ak/h praktiline töö. Õppepäev on 10 ak/h.

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal teadmised ja oskused, kuidas alustada raamatupidamisprogrammide „Merit Aktiva“ ja „Merit Palk“ kasutamisega ning kinnistada saadud teadmisi raamatupidamisprogrammi praktilise kasutamise teel.

Sihtrühm: Raamatupidamise valdkonnas töötavad spetsialistid või väikeettevõtjaid, kes haldavad ise oma ettevõtte raamatupidamist ning kes vajavad oskusi, et professionaalselt kasutada Merit majandustarkvara raamatupidamise töö- ja analüüsivahendina.

Koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise oskus. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu ja baasteadmiste olemasolu raamatupidamisest ja maksundusest.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 3 korda nädalas järjest.

Õpiväljundid: 

Koolituse läbinud:

 • oskab iseseisvalt kasutada raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva ning palgaprogrammi Merit Palk;
 • kajastab mikro- ja väikeettevõtete majandustehinguid majandustarkvaras Merit Aktiva ja Merit Palk

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

Auditoorne töö (8 tundi):
● Raamatupidamist reguleerivad õigusaktid.
● Sissejuhatus raamatupidamise alustesse, olulised põhimõtted ja meetodid. Põhiaruanded. Raamatupidamise süsteem ja eesmärk

2. praktiline töö (24 tundi):

Merit Aktiva

 • Merit Aktiva tutvustus ja seadistus
 • programmi seadistus, alustamine;
 • liidestused;
 • e-arvete saatmine ja vastuvõtmine ning nende toimingute tegemine raamatupidamisprogrammidega.
 • erinevate äriühingute kajastamine programmis.
 • järgnevate tehingute kajastamine:
  o algsaldod;
  o müügiarvete kujundamine, koostamine;
  o artiklid, kliendid, tarnijad, aruanded;
  o ostuarvete sisestamine, kinnitamine, säilitamine;
  o laoarvestus ja inventuuri vormistamine;
  o maksed. pank. kassa. tasaarveldused;
  o põhivara. Amortisatsiooni arvestus;
  o aruandvate isikute kuluaruanded
 • järgnevate aruannete koostamine:
  o käibedeklaratsiooni koostamine;
  o pearaamat. Käibeandmik;
  o bilansi ja kasumiaruande koostamine
  Merit Palk
 • Merit Palk tutvustus ja seadistus
 • töötajate tööle vormistamine ning töö-, puhkuse ja muude tasude arvestus;
 • töölepingute sisestamine;
 • töötajate importimine töötamise registrist;
 • maksekorralduste saatmine
 • TSD koostamine ja saatmine Maksu -ja Tolliametisse
 • töökatkestused

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu, praktilised ülesanded, praktikum.

Kursusel kasutatakse tarkvara 24 ak/h.

Õppematerjalide loend:  konspektid koos ülesannetega.

Soovituslik kirjandus lisaks

https://www.merit.ee/tugi/aktiva-juhendid/

Riigi Teatajast ja kehtestatud Rahandusministri 22.12.2017 määrusega nr 105 “Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine”.
 Raamatupidamise seadus
 Äriseadustik
 Käibemaksuseadus
 Maksukorralduse seadus
 Sotsiaalmaksuseadus
 Tulumaksuseadus
 Töölepingu seadus
 Töötuskindlustuse seadus
 Võlaõigusseadus

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete sooritamine tunnis.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:

Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt individuaalselt seatud õpiväljunditele ja koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele.
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Gert Häusler, 2015 Eesti Infotehnoloogia Kolledž Infosüsteemide
analüüsi rakenduskõrghariduse diplom.
Pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant, spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina.
 

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Registreeri siin