Väikeettevõtte raamatupidamine toimub aastaringselt

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  84ak/h, millest 64 kontaktõpe ja

20 ak/h iseseisev töö

RAKVERES PIIRI 8, TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A ja JÕHVIS

HIND: 1440 eurot ja TASUTA LÕUNA.

STARDIPAUK: kell 10.00 või 13.00 ja grupi täitumisel.

KOKKULEPPEL VÕI E,T, K

KUUPÄEVAD:  RAKVERES 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31.01.2019.

TALLINNAS VEEBRUARIS 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.02.2019

Rakveres, Jõhvis 02.2019, 03.2019 ja 04.2019 KUUPÄEVAD KOKKULEPPEL

Õppekava koostamise alus:  Raamatupidaja kutsestandart tase V.

Sihtrühm: Alustavad ettevõtjad ja väikeettevõtete juhid, kes soovivad iseseisvalt korraldada väikeettevõtte finantsarvestust. Samuti sobib kursus neile, kes oma igapäevatöös ei tegele otseselt raamatupidamisega, kuid kes oma töö paremaks sooritamiseks peavad mõistma finantsarvestuse olemust.

Õppeaja kestus: toimub 8 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat.

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärk on anda ülevaade majandusarvestuse ja raamatupidamise olemusest ning valdkondadest, mis aitavad mõista raamatupidamist tervikuna.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu tunneb ja mõistab majandusarvestuse alast terminoloogiat, raamatupidamise seadust ja RTJ-e. Tunneb varasid, kohustusi, omakapitali, kulusid, tulusid. Rakendab kahekordset kirjendamist majandustehingute arvestamisel. Koostab päevaraamatu, pearaamatu ja käibearuande. Koostab etteantud andmetel bilansi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande. Koostab maksudeklaratsioone ning analüüsib ettevõtte majandusnäitajaid rakendades finantsanalüüsialaseid teadmisi.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad (12 tundi) nimetused ja mahud tundides

Õigusnormid, tavad mis reguleerivad raamatupidamisarvestust; mõisted õigusnormidest, alusprintsiibid , varad, kohustused, omakapital, kulud, tulud, majandustehingust tulenevad muudatused ja nende mõju, algdokument, koonddokumendid, kontod ja kahekordne kirjendamine, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogudearuanne, omakapitali muutustearuanne, lisad, raamatupidamisesise-eeskiri, tegevusaruanne, maksud ja kulujuhtimine. Ülevaade raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja FIE raamatupidamine.

2. praktilise töö lühikirjeldus (52 tundi) nimetused ja mahud tundides 

Majandustehingute arvestus kontodel kahekordse kirjendamise põhimõttel, raha arvestus, varude arvestus, bioloogilise vara arvestus, põhivara arvestus, laenukohustuste arvestus, võlgade ja ettemaksete arvestus, maksuvõlad ja töötasu, sihtfinantseermise arvestus, omakapitali arvestus, tulude ja kulude arvestus, pearaamatu ja käibeandmiku koostamine, raamatupidamise aastaruande koostamine, finantsanalüüs, maksuarvestus.

Lisaks: iseseisev töö 20 ak/h

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu.

Õppematerjalide loend:  konspektid koos ülesannetega.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja.

2015 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII omandamisel.

Omab  raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 13 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Aviva Guibadulina 2010 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ärijuhtimine-personalijuhtimine. 11 aastat töökogemust õpetaja-koolitajana. Varasemalt töötanud 15 aastat toiduainetööstuses tehnoloog-tootmisjuhina ning Tervisekaitseametis toiduhügieeni järelevalve inspektorina.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

 

 

Registreeri siin