Raamatupidamisprogrammi „Merit Aktiva“ja „Merit Palk“ praktikum

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI, RAKVERE PÕIK 5 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU GRUPI TÄITUMISEL

25.07-31.07

1.08-30.08

12.08-30.08

21.08-31.08

4.09-30.09

16.09-30.09

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse eesmärk: 

Koolituse tulemusena on õppijal teadmised ja oskused, kuidas alustada raamatupidamisprogrammide „Merit Aktiva“ ja „Merit Palk“ kasutamisega ning kinnistada saadud teadmisi raamatupidamisprogrammi praktilise kasutamise teel.

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  

26 ak/h, millest 26 ak/h auditoorne praktiline töö.

9 ak-tunnine õppepäev. Koolitus toimub 3 päeva järjest.

Koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise oskus ja baasteadmiste olemasolu raamatupidamisest ja maksundusest.Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Sihtrühm: Raamatupidamise valdkonnas töötavad spetsialistid või väikeettevõtjaid, kes haldavad ise oma ettevõtte raamatupidamist ning kes vajavad oskusi, et professionaalselt kasutada Merit majandustarkvara raamatupidamise töö- ja analüüsivahendina.

Koolituse sisu:  

Merit Aktiva

 • Merit Aktiva tutvustus ja seadistus
 • programmi seadistus, alustamine;
 • liidestused;
 • e-arvete saatmine ja vastuvõtmine ning nende toimingute tegemine raamatupidamisprogrammidega.
 • erinevate äriühingute kajastamine programmis.
 • järgnevate tehingute kajastamine:
  o algsaldod;
  o müügiarvete kujundamine, koostamine;
  o artiklid, kliendid, tarnijad, aruanded;
  o ostuarvete sisestamine, kinnitamine, säilitamine;
  o laoarvestus ja inventuuri vormistamine;
  o maksed. pank. kassa. tasaarveldused;
  o põhivara. Amortisatsiooni arvestus;
  o aruandvate isikute kuluaruanded
 • järgnevate aruannete koostamine:
  o käibedeklaratsiooni koostamine;
  o pearaamat. Käibeandmik;
  o bilansi ja kasumiaruande koostamine
  Merit Palk
 • Merit Palk tutvustus ja seadistus
 • töötajate tööle vormistamine ning töö-, puhkuse ja muude tasude arvestus;
 • töölepingute sisestamine;
 • töötajate importimine töötamise registrist;
 • maksekorralduste saatmine
 • TSD koostamine ja saatmine Maksu -ja Tolliametisse
 • töökatkestused

Õppemeetodid: Praktiliste ülesannete lahendamine.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • oskab iseseisvalt kasutada raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva ning palgaprogrammi Merit Palk;
 • kajastab mikro- ja väikeettevõtete majandustehinguid majandustarkvaras Merit Aktiva ja Merit Palk

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt 70% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt individuaalselt seatud õpiväljunditele ja koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele.
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Õppematerjalide loend:  õppematerjal paberkandjal ja/või elektroonselt.

https://www.merit.ee/tugi/aktiva-juhendid/

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Võimalusel kaasa võtta oma sülearvuti!

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Gert Häusler 2015 Eesti Infotehnoloogia Kolledž Infosüsteemide analüüsi rakenduskõrghariduse diplom. Pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant, spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.