Finantsjuhtimine ja -analüüs Excelis

Hind: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU JOOKSUL GRUPI TÄITUMISEL

2.07- 31.07

15.07-31.07

1.08-30.08

4.09-30.09

Õppekava kogumaht: 60 ak/h, millest 10 ak/h auditoorne ja 20 praktiline töö ja iseseisev töö 30 ak/h. 10 ak-tunnine õppepäev.

Iseseisev töö: Konkreetse ettevõtte analüüs ja juhtimisotsuste tegemine Excelis.

Õppekavarühm: Rahandus, pangandus ja kindlustus. 

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal vajalikud teadmised ja oskused bilanssi, kasumiaruande ja rahakäibeplaani koostamiseks, analüüsimiseks Excelis ja finantsjuhtimiseks.

Sihtrühm: Vähekogenud ja eelneva kogemuseta alustavad ettevõtjad, juhid ja omanikud, kes oma äritegevuses tunnevad puudust teadmistest ja oskustest finantsprognooside koostamisel ja finantsanalüüsimisel Excelis ja finantsjuhtimiseks.

Õppe alustamise nõuded: soovitavalt vähemalt keskharidus ja arvutikasutamise oskus, kuna finantsprognoosid ja finantsanalüüs koostatakse arvutis. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 3 korda nädalas järjest.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

• rakendab raamatupidamise arvestuse põhiprintsiipe ja aruandluse korraldust Excelis;

• tagab majandustehingute täpse ja õigeaegse raamatupidamisarvestuse Excelis;

• tõlgendab ettevõtte finantsaruandeid ja koostab nende põhjal analüüse ning prognoosib ettevõtte rahaseisundit Excelis;

• kasutab finantsanalüüsi metoodikat ja teostab KMK-analüüsi Excelis.

Õppe sisu:

1.auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides (10 tundi)

Raamatupidamise süsteem ja alusprintsiibid. Tulude ja Kulude kajastamine, seosed aruannete vahel. Bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne arvutil. KMK-analüüs ja selle rakendamise eesmärk. Suhtarvude rakendamise vajalikkus tulevaste perioodide prognoosimisel.

2. praktilise töö lühikirjeldus  nimetused ja mahud tundides (20 tundi)

Algandmete sisestamine ja tulemuste põhjal aruannete koostamine Excelis. Analüüsi teostamine ja tulemuste põhjal graafikute genereerimine. KMK-analüüs ning kuluarvestus. Juhtimisotsused tulude ja kulude baasil. Finantsjuhtimise peamised suhtarvud aruannete tõlgendamisel, uue perioodi prognoosi koostamisel.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, arutelu, praktilised ülesanded, praktikum.

Õppematerjalide loend:

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

• Osavõtt vähemalt 100% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis, sooritanud ja õigeaegselt esitanud iseseisva töö.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
•õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus ja lõpus esitatud finantsprognooside ja finantsanalüüsi põhjal. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist.  Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7.  2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja.  Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.