Ettevõtlus ja äriplaanide koostamine aastaringselt


Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

RAKVERES LAI 7, TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A, 

TARTUS SOOLA 6, JÕHVIS KUTSE 13.

HIND: 2080+km MINIGRUPP 

KÕIKIDELE OSALEJATELE NÄIDISDOKUMENDID TASUTA.

Planeeritud grupi täitumisel, algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

TALLINNAS

9, 11, 12, 18, 19, 29, 30.06 ja 6, 7, 13, 14, 20, 21.07

3, 4, 10, 11, 17, 18, 31.08 ja 7, 8, 14, 15, 21, 22.09

TARTUS ALGUS KELL 11.00 

8, 9, 15, 16, 17, 29, 30.06  ja 8, 9, 15, 16, 22, 23.07

3, 4, 10, 11, 17, 18, 31.08 ja 7, 8, 14, 15, 21, 22.09

KOKKULEPPEL Rakveres ja Jõhvis kell 10.00

06-07.2020 kokkuleppel

09-10.2020 kokkuleppel

Ettevõtluse toetust on võimalik taotleda näiteks: Eesti Töötukassa, EAS ja SA Kredex.

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 

168 ak/h, millest kontaktõpe 104 ak/h ja 64 ak/h iseseisevtöö.

Õppekava koostamise alus:  osaliselt ettevõtja V, personalispetsialisti V, raamatupidaja V kutsestandardi põhioskuste ja-teadmiste nõudeid järgides.

Sihtrühm: Vähekogenud ja eelneva kogemuseta alustavad ettevõtjad, kes oma äritegevuses tunnevad puudust teadmistest ning oskustest. Inimesed, kes soovivad tõsta oma konkurentsivõimet tööturul ja hindavad elukestvat õpet.

Õppeaja kestus: toimub 13 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 9 nädalat.

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Kutseeksamite sooritamiseks eeldusi loovate teadmiste ja oskuste omandamine nii personalitöös tase V kui raamatupidamises tase V ja VI ning alustada ettevõtlust koostades edukas äriplaan. Süvendada teadmisi ja oskusi ettevõtjana personalijuhtimise ning raamatupidamise valdkonnas. Koostab vajadusel investorile äriplaani.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu on valmis toimima ettevõtjana muutuvas keskkonnas, oskab toimida loominguliselt, oskab analüüsida, kas ettevõtlus on tema jaoks ja määratleda oma äriideed. Orienteerub ettevõtluskeskkonda kujundavates tegurites. Tunneb ettevõtte rajamise peamisi etappe. Mõistab planeerimise suurt osakaalu ettevõtte rajamisel. Teab äriplaani koostamise põhialuseid ning oskab vältida enamlevinud vigu äriplaani koostamisel. Tunneb alustava ettevõtte juhtimise põhimõtteid. Tunneb turunduse ja müügiprotsessi olulisust. Oskab koostada oma ettevõttega seonduvat eelarvet. Omandab baasteadmised, et alustada finantsprognooside koostamisega (toode, müük, investeeringud, finantseerimine). Mõistab meeskonnatöö olulisust edu saavutamisel, oskab valida ja leida just tema meeskonda ühesuguste väärtushinnangutega sobivat liiget, oskab vormistada lepinguid. Mõistab personalitöö ning finantsarvestuse olulisust edu saavutamisel. Koostab vajadusel investorile äriplaani.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad (52 tundi) nimetused ja mahud tundides

I MOODUL Ettevõtlus ja äriplaani koostamine 36 h Ettevõtlus – Ettevõtluse olemus, isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid ja erinevused, kohtumine ettevõtjaga. Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine. Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, hind ja hinnakujundamise alused). Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt). Raamatupidamise põhialused –raamatupidamise seadus, kassa –ja tekkepõhine raamatupidamine. Maksunduse alused, maksustamine- Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja sund-kindlustusmaksed. Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused). Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes. Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.

II MOODUL Raamatupidamine 

2. praktilise töö lühikirjeldus ( 52 tundi) nimetused ja mahud tundides 

Majandusarvestus 24 tundi- Majandusehingute arvestus kontodel kahekordse kirjendamise põhimõttel. Raha arvestus. Varude arvestus. Bioloogilise vara arvestus. Põhivara arvestus. Laenukohustuste arvestus. Võlgade ja ettemaksete arvestus, maksuvõlad ja töötasu. Sihtfinantseerimise arvestus. Omakapitali arvestus. Tulude ja kulude arvestus. Pearaamatu ja käibeandmiku koostamine. Raamatupidamise aastaruande koostamine, deklaratsioonide täitmine ja juhtimisarvestus.

Äriplaani koostamine 28 tundi- äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs, väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine, turundusplaani eelarve ja taktikaliste plaanide koostamine, hinnakujunduse koostamine ning tasuvuspunkti analüüs, äriplaani tulude plaani koostamine, äriplaani rahavoogude prognoos, äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos, äriplaani kaitsmine ja nõustamine.

III MOODUL Personalijuhtimine   16 h

Personalijuhtimine ja ametijuhendid 4h-  funktsioonide jaotus, personalijuhtimise funktsioonid, personalitöötaja rollid, kompetentsid, töökorralduse, ametijuhendi koostamise protseduur, töö organiseerimine ja korraldus, töötaja rahulolu ja töökorralduse taseme seosed, töökorraldusalased dokumendid ja organisatsiooni sisesed protseduurid. Ametijuhendid – vajalikkus ja positiivsed aspektid, koostamise plaan ja elluviimine. Initsiatiiv ja vastutus, kooskõlastatud tegevus. Kvalifikatsioon ametikohal.

Värbamine, valik ja koolitused 4h- personalipoliitika kujundamine. Personali planeerimine- eesmärgid, etapid, meetodid. Värbamine ja infokorraldus. Värbamiskuulutus, personali valiku eeldused ja põhimõtted. Enamkasutatavad meetodid. Valikuprotsessi mudel. Vead personalivalikus ja nende vältimine. Valikuintervjuu. Koolituspoliitika sõnastamine, koolituseelarve ja koolitusplaani koostamine.

Organisatsiooni kultuur, tasusüsteemi  loomine, tasustamine 4h- funktsioonid ja valdkonnad, muutused organisatsioonis, uute töötajate liitmine kollektiivi, sisseelamisprogrammid. Töö organisatsioonist lahkuvate inimestega. Karjääriplaneerimise- ja juhtimise meetodid ja kasutamise võimalused. Nõustamine.

Personaliuuringud, tööstress 4h- personaliuuringute läbiviimine, uurimisprobleemi määratlemine ja uurimuse eesmärkide püstitamine, uuringu planeerimine ja läbiviimine. Tööstressi olemus, selle liigid, personalitöö võimalused tööstressiga toimetulekuks, tööstressiga toimetuleku strateegiad ja võtted, eneseregulatsioon.

Õppemeetodid: loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu.

Õppematerjalide loend:  konspektid koos ülesannetega ja näidisdokumendid.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII.  2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina. Omab raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 15 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Eha Prääm MR.PETROFF GRUPP personalijuht ja müügiesindaja. Üle 25 aasta töökogemusi.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Registreeri siin