Koostöise õppimise toetamine

SOODUSHIND: 2500 kui vähemalt 10 osalejat

HIND: 5000

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet 

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI, KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU KOKKULEPPEL KAHE KUU JOOKSUL

27.05- 26.07

5.06-31.07

13.06-30.07

3.07-31.08

15.07-31.08

4.09-31.10

16.09-31.10

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  160 ak/h, millest 50 auditoorne ja praktiline töö ja 110 ak/h iseseisev töö. Õppepäev on 12 ak/h.

Iseseisev töö 110 ak/h: Iseseisvaks tööks on erialase kirjandusega tutvumine ja eneseanalüüsi koostamine ja esitamine

Õppekavarühm: Kasvatusteadus

Õppe alustamise nõuded: Keskharidus või sellega võrdsustatud haridustase, arvutikasutamise oskus ja eelnev töötamise kogemus koolis on soovituslik. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Koolituse eesmärk:  Koolituse läbinu on õppinud koostöiselt töökohal, kohanenud õpetaja rolli ja haridusasutusega, väärtustab õpetajaks olemist kui kestvat professionaalset arengut ja ennast kui õpetajat

Sihtrühm: Koolitusele ootame alustavaid ja kogemusega õpetajad ja koolitajaid

Õppeaja kestus: toimub kahe kuu jooksul 4 päeva. 12 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

  • Mõistab koostöist töökohal õppimise tähendust koolis ja selle mõju individuaalsele õppimisele;
  • teadvustab õpetaja rolli ja on kohanenud haridusasutusega;
  • teadvustab koostöövajadust ja -võimalusi eri osapooltega;
  • annab tagasisidet ja jagab tunnustust;
  • teab toetavate õpikeskkondade loomise võimalusi;
  • mõistab ennast kui suhtlejat ja enda rolli eri suhtlussituatsioonides;
  • arendab ja kasutab enda liidrioskusi, analüüsib ennast õppijana ja õpetajana;
  • on valmis isikliku professionaalse arengu juhtimiseks.

Õppe sisu (peamised teemad);

I Koostööoskuste kujunemine organisatsioonis
Koostöise õppimise olemus. Koostöine õppimine kui võimalus toetada professionaalset arengut, kohanemist ja muutumise protsesse. Õpetaja roll, kutseeetika. Kohanemine haridusasutusega. Haridusasutus kui organisatsioon ja organisatsiooni kultuur. Koostöö ja seda mõjutavad tegurid. Koostöö- ja suhtlemisvalmidus eri sihtgruppidega. Töö lastevanematega, usaldussuhte loomine ja hoidmine (sh koosolekute ülesehitamine, ettevalmistamine, läbiviimine). Koostöövõimalused kolleegidega. Töö planeerimine pikemaks perioodiks, oma aja planeerimine. Hindamine, tagasiside ja selle planeerimine.

II Grupi juhtimine ja toimetulek ebakohase käitumisega
Klass kui grupp, grupiprotsesside juhtimine, grupisuhete kujundamine, liidrioskuste arendamine. Distsipliiniprobleemide lahendamise hierarhia eri tasandid. Ebakohase käitumise põhjused ja eesmärgid. Erivajadustega laste märkamine. Ennastjuhtiva käitumise kujundamine. Konkreetsed strateegiad ja õpetaja eneseanalüüs. Õpetaja efektiivne enesekehtestamine: selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine, probleemide lahendamise oskus. Õpetaja verbaalne ja mitteverbaalne käitumine. Keel ja kõne. Kehakeel.

III Eneseanalüüs. Õpikeskkonna kujundamine ja motivatsiooni toetamine
Eneseanalüüsioskused arengu suunajana, enesehindamise võimalused. Analüüsi 3 aspekti: iseenesest, tegevusest ja õpilasest lähtuv. Küsimused analüüsimisel: protsessile suunatud, tulemusele suunatud. Õpimotivatsioon soodsa õpikeskkonna kujundamisel. Eesmärkide seadmine ja tulemuste kavandamine. Tagasiside andmine õpilastele, tunnustuse jagamine. Ebaõnnestumise muutmine motiveerivaks tagasisideks. Toimivad ja mittetoimivad motivatsiooni strateegiad.

IV Professionaalne areng. Ühe tööaasta analüüs. Edasise arengu kavandamine.

Õppemeetodid: Koolitusel kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid, ümberpööratud klassiruumi meetodit, juhtumianalüüse, praktilisi töid ning iseseisev töö-eneseanalüüs.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

• Osavõtt vähemalt 100% auditoorsetest tundidest ja eneseanalüüs
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Koolitusel osaleja koostab ja esitab eneseanaüüsi. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

• Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.