Personalitöö

HIND: 2500 

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6, RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI, RAKVERE PÕIK 5 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

Aastaringselt kokkuleppel 

Koolituse hinnas sisalduvad materjalid, dokumentide näidised.

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 80 ak/h, millest 40 ak/h auditoorne ja praktiline töö ja iseseisev töö 40 ak/h.

Iseseisev töö: koostab töösuhtes olulisi dokumente (leping, ametijuhend, töökorralduslikud reeglid). Kohustusliku kirjanduse lugemine.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal personalitööks vajalikud teadmised, ülevaade tööõigustest ja sellega seotud õigusaktidest.

Õppeaja kestus: toimub 4 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 nädalas.

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on spetsialistid, kelle tööülesanded sisaldavad
personalitööd. (Nt tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastmejuhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad)

Õppe alustamise nõuded: soovitavalt vähemalt keskharidus. 

Õppesisu:

 • personalitöö eesmärgid kaasajal. Personalitöötaja roll ettevõtte maine kujundamisel;
 • organisatsioon kui tervik, tööjõu tähtsus organisatsioonis;
 • personalitöö funktsioonid ja rollid. Töö analüüs, ametiprofiili ja ametijuhendi koostamine;
 • värbamisallikad, värbamine ja värbamistegevused. Erinevate valiku meetoditega tutvumine ja oskus neid kombineerides õige valiku otsuseni jõudmine. Hindamistulemuste kokkuvõte ja tagasiside kandidaadile. Värbamise materjalide ja konkursside info haldamine;
 • töötajate tasustamine. Tasustamisele õigusaktidega sätestatud nõuded;
 • uue töötaja sisseelamisprogramm. Tööjõu planeerimine. Töötajate motiveerimine ja tasustamine;
 • ettevõtte sisekliima, tagasisidestamine, arenguvestlused, koostöövestlused (juhi ja töötaja vestlused). Erinevate juhi ja töötaja vaheliste vestluste võimalused ning erinevate vestluste plussid ja miinused. Tegevusplaan töötaja töösoorituse parandamiseks ja ettevõtte eesmärkide saavutamise kaasamise parandamiseks;
 • personali hindamine. Personali arendamise vajaduse väljaselgitamisel osalemine. Koolitusstrateegia. Koolitustegevus ettevõttes;
 • personalidokumentide koostamine, haldamine ja arhiveerimine. Personaliarvestus. Personaliarvestuse andmebaasid. Isikuandmete kaitse personalitöös. Personali dokumentatsioon (töölepingud ja nende haldamine; käskkirjad ja korraldused; koolituslepingud jt töösuhtega seotud lepingud ja kokkulepped). Juhtide ootused personalitööle. Töötajate ja juhtide nõustamine personaliarvestuse ja töösuhte (sh tööõiguse) valdkonnas. Ametikohtade hindamine. Ametite klassifikaatorid ja nende kasutamine;
 • ettevõtte kohustused tööohutuse tagamisel ja personalitöötaja roll nende täitmisel;
 • maksunduse alused, maksustamine– Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja sundkindlustusmaksed.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

•  mõistab personalitöö korraldamise aluseid;
•  mõistab töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtteid;
•  mõistab personaliarvestuse põhimõtteid;
•  mõistab personali värbamise ja valiku aluseid;
•  mõistab töötajate arendamise ja hindamise põhimõtteid;

• mõistab töötamise õiguslikke ja maksustamise aluseid;

• koostab töösuhtes olulisi dokumente (leping, ametijuhend, töökorralduslikud reeglid).

Õppemeetodid: suhtluspõhine näitlikustatud loeng, arutelu, rollimäng, grupitöö,  seminar

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

• Osavõtt vähemalt 100% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete sooritamine, grupitöödes osalemine tunnis ja iseseisvate tööde sooritamine
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise ja iseseisvate tööde sooritamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ja põhjendatud vastavalt seadusest tulenevatest nõuetest ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppematerjalide loend: konspektid. Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta. Jaotusmaterjale on võimalik peale koolituse lõppu kasutada õpitu kordamiseks ning oma teadmiste iseseisvaks edasiarendamiseks. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Kasutatav õppekirjandus/õppematerjal/soovituslik kirjandus:
Asjaajamist/dokumendihaldust reglementeerivad riiklikud normdokumendid http://www.riigiteataja.ee (seadused: märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus, arhiiviseadus, digitaalallkirja seadus, avaliku teabe seadus, isikuandmete kaitse seadus; määrused: asjaajamiskorra ühtsed alused, arhiivieeskiri).
Personalitööd reglementeerivad riiklikud normdokumendid: töölepingu seadus, võlaõigusseadus, tsiviilseadustiku üldosa seadus, avaliku teenistuse seadus, pühade ja tähtpäevade seadus, täiskasvanute koolituse seadus jt.
Personalijuhtimise käsiraamat 2020. Tallinn. Eesti Personalitöö Arendamise Ühing.

Koolitajad:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Registreeri siin