Personalitöö baaskoolitus e-kursus

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  80 ak/h HIND: 2400 eurot

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

STARDIPAUK: koheselt kui mobiilipangas ülekanne sooritatud või kell 10.00

KUUPÄEVAD: KOKKULEPPEL 

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on spetsialistid, kelle tööülesanded sisaldavad personalitööd. (Nt tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastmejuhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad)

Koolituse eesmärgiks on anda personalitööks vajalikud teadmised ja oskused.

Õppe alustamise tingimused: Keskharidus või sellega võrdsustatud haridustase. Arvuti kasutamise oskus ning võimalus kasutada interneti ligipääsuga arvutit.
Õppe keel on eesti keel ning eelduseks on selle valdamine vähemalt B2 tasemel. E-õpe eeldab suuremat iseseisvalt töötamise oskust.

Õppeaja kestus: toimub 10 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat.

Personalitöö baaskoolituse e-kursus annab Sulle vajalikud teadmised personalitööst ning õppekava lähtub personalispetsialisti tase V kutsestandardist. Kui Sa ei ole varasemalt kokku puutunud personalitööga või soovid harida end personalijuhtimise valdkonnas, saad selleks vajalikud teadmised antud kursuselt. Kursuse koostamisel on kasutatud üle 100 lk asjakohaseid õppematerjale ja näidisdokumente. Iseseisvaks omandamiseks sobiva e-kursuse materjalidele pääsed mugavalt ligi igal pool, kus on olemas arvuti ja internetiühendus – õpi, millal ning kus ise soovid! Koolituse materjalid saadetakse Sulle Sinu sisestatud e-posti aadressile. Pärast näidisülesannete lahendamist saadab koolitaja Sulle näidisülesannete õiged vastused.

VAJALIK LUGEMIS- ja KIRJUTAMISOSKUS.

Õppemeetodid: Koolitus toimub e-õppena, mis eeldab suuremat valmisolekut iseseisvalt töötada. Koolituse käigus tuleb tutvuda teoreetiliste materjalidega ning nende põhja sooritada e-õppes teste, teha praktilisi töid.

Iseseisev töö: E-õppe keskkonnas. Iseseisvalt materjalide omandamine ja praktiliste tööde sooritamine. Esitada tuleb 4 kodutööd.

Õppesisu:

Personalijuhtimine ja ametijuhendid –  funktsioonide jaotus, personalijuhtimise funktsioonid, personalitöötaja rollid, kompetentsid, töökorralduse, ametijuhendi koostamise protseduur, töö organiseerimine ja korraldus, töötaja rahulolu ja töökorralduse taseme seosed, töökorraldusalased dokumendid ja organisatsiooni sisesed protseduurid. Ametijuhendid – vajalikkus ja positiivsed aspektid, koostamise plaan ja elluviimine. Initsiatiiv ja vastutus, kooskõlastatud tegevus. Kvalifikatsioon ametikohal.

Värbamine, valik ja koolitused – personalipoliitika kujundamine. Personali planeerimine- eesmärgid, etapid, meetodid. Värbamine ja infokorraldus. Värbamiskuulutus, personali valiku eeldused ja põhimõtted. Enamkasutatavad meetodid. Valikuprotsessi mudel. Vead personalivalikus ja nende vältimine. Valikuintervjuu. Koolituspoliitika sõnastamine, koolituseelarve ja koolitusplaani koostamine.

Organisatsiooni kultuur, tasusüsteemi  loomine, tasustamine – funktsioonid ja valdkonnad, muutused organisatsioonis, uute töötajate liitmine kollektiivi, sisseelamisprogrammid. Töö organisatsioonist lahkuvate inimestega. Karjääriplaneerimise- ja juhtimise meetodid ja kasutamise võimalused. Nõustamine.

Personaliuuringud, tööstress – personaliuuringute läbiviimine, uurimisprobleemi määratlemine ja uurimuse eesmärkide püstitamine, uuringu planeerimine ja läbiviimine. Tööstressi olemus, selle liigid, personalitöö võimalused tööstressiga toimetulekuks, tööstressiga toimetuleku strateegiad ja võtted, eneseregulatsioon.

Tööõigus, tööohutus-ja tervishoid – Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine, isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted.  Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus. Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus. Töökorralduse reeglid. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine. Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded.  Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel. Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik. Riskianalüüsi tellimine. Tööandja vastutus.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu omandab kutsestandardiga kehtestatud personalispetsialist tase 5 teadmised ja oskused, omab üldist arusaama kõikidest personalijuhtimise töövaldkondadest ja nende omavahelistest seostest.
Koolituse läbinu oskab koostada dokumente ja korraldada
– töö analüüsi ja töökohtade hindamist
– tööjõu planeerimist, värbamis- ja valikuprotsessi
– motiveerimis- ja tasustamisprotsessi
– töötajate arendamise- ja hindamisprotsessi
– töösuhete administreerimist ja personaliarvestust
Omab teadmisi ja ülevaadet personalijuhtimise alastest sisekommunikatsiooni tegevustest, oskab toime tulla suhtlemis- ja konfliktsituatsioonides.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• praktiliste ülesannete lahendamine, mida on võimalik lahendada korduvalt kuni ülesande lahendus on korrektne ning vigu ei esine.
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
• Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele. Hindamiskriteeriumid on seotud
seadusandlusest tulenevate nõuetega.
• Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ja põhjendatud vastavalt seadusest tulenevatest nõuetest ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, töötanud AS Antista müügikorraldajana, ettevõtja. Omab  raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt.

 

 

Registreeri siin